Persbericht

Praktische vraaggerichte begeleidingsvormen geen overbodige luxe
Van 2 t/m 10 april is het autismeweek. Maar: wat is eigenlijk de zorgbehoefte van de mens binnen het autismespectrum?

Den Haag, april 2010 - Na de diagnose binnen het autismespectrum lijkt de keuze uit de behandelmethoden beperkt tot het beschikbare zorgaanbod van de zorginstelling. De zorg is meestal standaard en gebaseerd op de diagnose. Dus niet op de behoefte of de zorgvraag van de cliënt. Naast het aanbieden van een sociale vaardigheidstraining lijkt de kwaliteit van het zorgaanbod en de wachttijd van de zorg de grootste ergernis. En hoe ga je ondertussen als ouder precair balancerend op de emotionele rollercoaster van je kind om met de 24 uur, die een dag slechts biedt om kind, werk, partner en de overige leden van het gezin de aandacht te geven die zij verdienen? Met de huishouding, de boodschappen en het kokkerellen? à¢â‚¬Å“En, mevrouw, meneer, hoe gaat het nu met uà¢â‚¬?

Autisme wordt vaak beschouwd als een gedragsstoornis, maar het gaat in feite om een stoornis in de prikkelverwerking. Dat vraagt een andere benadering. Sociale vaardigheidstrainingen worden als matig zinvol ervaren, omdat hierbij gedrag wordt aangeleerd. Er bestaat een veel grotere behoefte aan het leren van gesprekstechnieken en het leren compenseren van het niet goed waarnemen van non-verbale communicatie.
Psycho-educatie, bedoeld om inzicht in de eigen beperkingen te geven, is vooral gericht op gedragsaspecten. Op het grootste probleem van overprikkeling wordt bijvoorbeeld over het algemeen niet of nauwelijks ingegaan. De woedeaanvallen of huilbuien die door overprikkeling vaak het gevolg zijn, worden door de hulpverleners onterecht geassocieerd met gebeurtenissen in het verleden. In plaats daarvan is het belangrijk om in kaart te brengen door welke soorten prikkels of situaties iemand overprikkeld raakt en welke signalen hieraan vooraf gaan. Mensen hoe dan ook vanuit hun mogelijkheden benaderen, blijft hierbij belangrijk.
[bron: Karin Berman, www.tna.nl/levenlanganders]

Volgens Marianne Bulder, directeur van het bedrijf InsideAutside, dat begeleiding biedt aan mensen binnen en buiten het autismespectrum, is de nood hoog. Er staat veel druk op de vraag naar zorgdiensten op maat vanwege bovengeschetste problematiek, waaraan haar bedrijf samen met een groot netwerk van professionals en zorgverleners tegemoet komt in Nederland. Begeleiding in (non-verbale) communicatie en het voorkomen en managen van overprikkeling thuis en op de werkplek voeren hierbij de boventoon. à¢â‚¬Å“Beperkingen zijn slechts goed om te kennen en te accepteren. Maar het leven gaat door. Onze missie is: van overleven naar volop in het leven staan. Met vreugde. En alles wat daarbij hoort.à¢â‚¬

Bulder, die haar bevindingen bevestigd ziet door meer zelfstandige autismezorgverleners in andere delen van het land en België, spreekt zelf over ´non-nieuws‘˜. à¢â‚¬Å“Het is publiek geheim dat door alle bezuinigingen van de overheid mensen moeten inboeten op kwaliteit in de zorgà¢â‚¬, aldus Bulder. à¢â‚¬Å“Vaak is men al blij met wat men heeft aan zorg en grijpt pas in als het echt niet meer gaat.à¢â‚¬

Niet iedereen ervaart autisme als een handicap; het brengt ook voordelen met zich mee. Wist u dat wetenschappers Newton en Einstein vermoedelijk een vorm van autisme hadden? Anno 2010 is uitvinder en productontwikkelaar Roland Angenent het levende bewijs van het succesvol kunnen leven en werken met autisme. Hij won een prijsvraag van Rijkswaterstaat door speciaal onderhoud te bedenken aan stalen bruggen, waarbij door de jury vooral de opvallende combinatie van innovatieve methodes geroemd werd. Zijn visie op autisme heeft hij verwoord op een poster, die de waardevolle kwaliteiten van volwassenen met autisme weergeeft [www.deautismecoach.nl].

Ondanks de vaak vele vooroordelen van de omgeving is iemand met autisme niet gek. Focus, onverstoorbaarheid, perfectionisme, analytisch vermogen en kwaliteitsbewustzijn naast technisch en inhoudelijk inzicht laat de autistische medemens met gemiddeld of hoge intelligentie uitblinken in beroepen als biochemist, analist, ict-er, wetenschapper en uitvinder. En is daarnaast gelukkig gewoon als mens, partner of ouder. Om dit voor een ieder te bereiken, is het nodig dat de reguliere zorgverlening oplossingen gaat bieden, gericht op de vraag van de begeleidingsbehoefte.

De diensten rond autisme van InsideAutside omvatten naast trainingen voor (non-verbale) communicatie en prikkelmanagement o.a. ouderbegeleiding, het bespreekbaar maken van intimiteit, vriendschappen en seksualiteit, mediation en KIRA arbeidstoeleiding en jobcoaching. De kosten hiervan kunnen uit het persoonsgebonden budget (PGB) worden betaald. Het bedrijf geeft ook trainingen over de mogelijkheden en beperkingen van het autismespectrum voor alle branches. InsideAutside is opgenomen in de lijst van autismevriendelijke bedrijven.
Voor meer informatie: www.insideautside.com.

Door bundeling van krachten rond het autismespectrum door het Leo Kannerhuis, opleidingsinstituten en zorginstellingen neemt de kennis en de kwaliteit van de zorgdiensten en begeleidingsvormen toe. Ook instanties als de Nederlandse Vereniging voor Autisme, PAS, het Autisme Informatie Centrum en Stichting Ovaal maken zich hiervoor hard. Daarnaast zorgen zij dat het taboe dat nog altijd op autisme rust, verlicht en juist belicht wordt.

Autisme
Autisme is een informatieverwerkingsstoornis van de hersenen, die een mens al vanaf de geboorte heeft. Mensen met autisme hebben moeite om waargenomen details te verwerken tot een samenhangend geheel. Dingen krijgen daardoor een andere betekenis. Het is dan lastig om aan te kunnen sluiten op alledaagse dingen als gesprekken en gebeurtenissen.
[Einde bericht]

Noot voor de redactie
Dit is een origineel persbericht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met InsideAutside, mw. M.H.H. Bulder, 06-41 88 1111. Meer informatie over de diensten van InsideAutside kunt u vinden op www.insideautside.com.