De ministerraad heeft ingestemd met voorstellen over de aanpak van illegale wapens van minister Donner van Justitie en minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het plan wordt voorgesteld om, zoals in het regeerakkoord is afgesproken, de mogelijkheden ten aanzien van het preventief fouilleren uit te breiden. Zo wordt voorgesteld de Koninklijke marechaussee de mogelijkheid te bieden om op het hele gebied van de luchthaven Schiphol preventief te fouilleren. De perrons van de NS worden aangewezen als gebied waar gecontroleerd kan worden op wapens. Verder wordt onderzocht of de categorie verboden messen uitgebreid kan worden. Tevens komen er lokaal georganiseerde wapeninleveracties.

Het bezit en gebruik van wapens door particulieren in Nederland is aan strikte eisen gebonden. Alleen vergunninghouders kunnen, na een uitgebreide controle, een wapen bezitten en deze gebruiken voor bijvoorbeeld de schietsport of de jacht. Het bezit van illegale wapens wordt streng bestraft, de strafmaat is recentelijk verhoogd van negen maanden naar vier jaar. Naar aanleiding van het aanvalsplan tegen wapengeweld van de LPF heeft de vaste kamercommissie voor Justitie gevraagd om een nader standpunt van het kabinet.

Preventief fouilleren is een belangrijk instrument om het bezit van illegale wapens tegen te gaan. De burgemeester heeft nu al de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar gecontroleerd kan worden. Dat betekent dat er in delen van een wijk, evenementen en grote vervoersassen (snelwegen) preventief gefouilleerd kan worden. Aangezien NS-perrons particulier bezit zijn, is nu besloten deze aan te wijzen als gebied waar gecontroleerd kan worden. Voor de uitwerking van dit voornemen zullen de betrokken ministeries in contact treden met de eigenaren van deze particuliere terreinen. Hetzelfde geldt voor de gebieden van de luchthavens waar de Koninklijke marechaussee nu slechts een gedeeltelijke controlebevoegdheid heeft. Deze wordt uitgebreid naar de hele luchthaven. Voor beide maatregelen wordt een voorstel tot wijziging van de wet Wapens en Munitie voorbereid.

Verder wordt, mede naar aanleiding van het aanvalsplan tegen wapengeweld, onderzocht of er een algemeen verbod moet komen op stiletto's en vlindermessen. De politie heeft momenteel de bevoegdheid deze messen in beslag te nemen als de eigenaar niet aannemelijk kan maken waarom hij of zij dit wapen om legitieme redenen bij zich draagt. Tevens zijn er aanvullende eisen die gesteld worden ten aanzien van de lengte van het lemmet en het aantal snijvlakken. Bekeken zal worden of de eisen aangescherpt kunnen worden ten aanzien van andere messen, zonder dat personen die beroepsmatig messen vervoeren (zoals koks) de dupe worden.

Verder stellen de bewindspersonen voor om wapeninleveracties te organiseren, maar dan op lokaal niveau en gericht op specifieke doelgroepen zoals jongeren of horecapubliek. Met gerichte acties wordt er meer rendement verwacht dan met à©à©n opnieuw te organiseren landelijke inleveractie. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een LPF-motie van eind 2004, waarin de regering wordt opgeroepen om een wapeninleveractie te organiseren.

Om de aanpak van legale wapens verder aan te scherpen wordt op korte termijn de circulaire wapens en munitie aangepast. Hierin staan onder meer maatregelen ten aanzien van de schietverenigingen en het particulier wapenbezit.

bron:RVD