Omdat er steeds meer woonwijken in en rond Alkmaar gebouwd zijn en de
provinciale wegenstructuur is achtergebleven bij de bevolkingsgroei
kent de ring rond Alkmaar een continue file. Provincie en gemeente gaan
nu een Euopeese wedstrijd uitschrijven om daar verandering in te
brengen.

De provincie Noord-Holland gaat het verkeer op de Ring Alkmaar
vlotter afwikkelen. Vanaf eind maart 2006 gebeurt dit vanuit de
verkeerscentrale. De verkeersdrukte bepaalt dan of het verkeer op de
Ring groene golven krijgt of dat het verkeer gedoseerd tot de Ring
wordt toegelaten. Het verkeer op de Ring krijgt hierbij voorrang.
 Het systeem om dit technisch te regelen is complex. De provincie
heeft daarom een Europese prijsvraag uitgeschreven en wil zo bedrijven
prikkelen om met innovatieve ideeën te komen. Een dergelijke vorm van
aanbesteding van infrastructuur, namelijk door middel van een
prijsvraag, is nieuw voor de provincie.

De Ring Alkmaar is een
belangrijke schakel in het wegennet van de provincie Noord-Holland.
Dagelijks rijden op de Ring Alkmaar ruim 100.000 voertuigen. Naar
verwachting neemt de verkeersdruk verder toe. Files zijn aan de orde
van de dag. Gelukkig komen er oplossingen. De provincie Noord-Holland
is bezig het oostelijk deel van de Ring Alkmaar (N242) ingrijpend te
reconstrueren. Dat duurt tot eind 2007.

Daarnaast zijn de
gezamenlijke wegbeheerders van de Ring Alkmaar - de provincie
Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeente Alkmaar - een
samenwerkingsverband aangegaan om de regio Alkmaar bereikbaar te
houden. Daarvoor zijn afspraken gemaakt. Een van de afspraken is dat
het verkeer op de Ring Alkmaar prioriteit heeft bij de
verkeersafwikkeling. Onder de noemer van Dynamisch Verkeersmanagement
(DVM) willen de wegbeheerders samen de capaciteit van het bestaande
wegennet beter benutten. Dat gebeurt door vijf maatregelen uit te
voeren:

1.Dynamische Route-Informatie Panelen boven de weg (DRIP's)

2.Elektronische parkeerverwijzing, dynamische Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)

3.Invoeren van Incidentmanagement om de weg na een ongeval zo snel mogelijk vrij te maken, zodat files worden beperkt

4.Gericht gebruik van verkeersregelinstallaties (VRI's) om het verkeer beter te regelen en te doseren

5.Minder brugopeningen in de spits. Afgestemde doorvaart voor schepen door alle bruggen van Alkmaar (Blauwe Golf)

Drie
maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd: DRIP's, PRIS en brugopeningen.
Incidentmanagement is voorbereid; de uitvoering moet nog plaatsvinden. De aansturing van de 16 onderling verbonden verkeerslichten op de Ring Alkmaar is de vijfde maatregel.

Afhankelijk
van de verkeersdrukte gaan de verkeerslichten het verkeer faciliteren
(groene golven) of reguleren (doseren). De actuele verkeersdrukte
bepaalt welke van de regelprogramma's er in de verkeerscentrale draait.

Tot
27 mei kunnen bedrijven ideeën voor de prijsvraag indienen. Een paar
weken later maakt de jury bekend welke vier ideeën mogen worden
uitgewerkt. Op 23 september is de winnaar bekend. Die krijgt vervolgens
de opdracht het project uit te voeren. Op 31 maart 2006 moet de
opdracht zijn uitgevoerd.

bron:Provincie Noord Holland