Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mà¡xima der Nederlanden, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, reikt woensdag 18 mei op Paleis Noordeinde in Den Haag de Appeltjes van Oranje 2005 uit. Deze prijs van het Oranje Fonds wordt uitgereikt voor initiatieven op het terrein van maatschappelijk welzijn en sociale cohesie. De Prinses is overigens dinsdag 17 mei jarig. Zij wordt dan 34 jaar.

Dit jaar is het thema 'Slagvaardige vrouwen'. De drie winnende projecten zijn belangrijke schakels voor de integratie en participatie van vrouwen in Nederland en dienen als voorbeeld voor andere organisaties. De drie Appeltjes zijn toegekend aan de 'Bezoekvrouwen' van Stichting TRAVERS uit Zwolle, het Vrouwen Informatie Punt van Stichting Buurtwerk Alexander uit Rotterdam en aan vrouwenopvang Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad uit Aruba.
Het Appeltje van Oranje is een jaarlijkse prijs voor bijzondere, innovatieve of succesvolle projecten op sociaal gebied. Het is in de eerste plaats een blijk van waardering voor het werk en de inzet van de winnende organisaties. Daarnaast moet het anderen inspireren soortgelijke initiatieven op te zetten. De prijs, een beeld van een appeltje van oranje, is ontworpen en gemaakt door Hare Majesteit de Koningin. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 15.000 euro.

Bezoekvrouwen / Stichting TRAVERS / Zwolle
Het project Bezoekvrouwen is in 1993 gestart. In Zwolle maakten weinig allochtone vrouwen gebruik van de bestaande instellingen en voorzieningen. Taal bleek daarbij een van de belangrijkste barrià¨res. TRAVERS zette een netwerk op van allochtone intermediairen, de zogenaamde bezoekvrouwen, die specifieke wensen en behoeften van de allochtonen vrouwen op het gebied van educatie, ontmoeting en inburgering in kaart brengen. De bezoekvrouw bouwt zo een vertrouwensrelatie op met de allochtone vrouwen en kan vervolgens een brug slaan tussen hen en instellingen, organisaties en voorzieningen in Zwolle. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de integratie van allochtone vrouwen.

Er zijn op dit moment 8 bezoekvrouwen actief. Zij zijn aanspreekpunt voor meer dan 1200 Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse vrouwen.

Vrouwen Informatie Punt / Stichting Buurtwerk Alexander / Rotterdam Het Vrouwen Informatie Punt Alexander ging in 1992 van start. Het zet zich in voor de maatschappelijke activering van alle vrouwen in de deelgemeente Alexander. Zowel autochtone als allochtone vrouwen die betaald of onbetaald aan het werk willen, worden geïnformeerd en ondersteund. Daartoe is in heel Rotterdam een netwerk opgebouwd van instellingen voor vrijwilligerswerk, vrouwenorganisaties, buurthuizen en activiteitencentra. Er is een wekelijks telefonisch spreekuur en er worden cursussen, themabijeenkomsten en ontmoetingsavonden georganiseerd. De lessen zijn veelal in groepsverband, zodat de vrouwen van elkaars ervaringen kunnen leren, en vanuit de gedachte dat groepsbijeenkomsten bijdragen aan sociale integratie.

Er zijn in totaal 12 vrijwilligsters actief die dagelijks vrouwen begeleiden en voor hen bemiddelen op weg naar (vrijwilligers)werk en andere activiteiten.

Vrouwenopvang / Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad / Aruba Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad is opgericht in 1995 en is het enige vrouwenopvangcentrum op Aruba. In dit centrum worden vrouwen opgevangen die jarenlang systematisch zijn mishandeld. Door de mishandeling kampen zij veelal met schaamte, angst en zelfbeschuldiging. Het vrouwenopvangcentrum wil hen weer zelfvertrouwen geven en begeleiden naar terugkeer in de maatschappij. De vrouwen krijgen er specifieke begeleiding en coaching op maat. Ook organiseert de stichting lezingen over civiel recht, de juridische positie van de vrouw en de kunst van het solliciteren.

Binnen het opvangcentrum bestaat de mogelijkheid vier vrouwen en hun eventuele kinderen voor een periode van maximaal drie maanden onderdak te verlenen. De stichting steunt voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste fonds op sociaal gebied en is actief in Nederland, de Antillen en op Aruba. Het Fonds is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen Juliana Welzijn Fonds, opgericht in 1948 en Stichting Oranje Fonds, opgericht in 2002 als nationaal huwelijksgeschenk aan de Prins van Oranje en Prinses Mà¡xima. Zij zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. Jaarlijks keert het Oranje Fonds ongeveer 15 miljoen euro uit aan organisaties in het land en levert zo een substantiële bijdrage aan een samenleving waar het goed samenleven is en waar mensen tot hun recht komen. De inkomsten bestaan uit een deel van de opbrengst van de BankGiro Loterijen, De Lotto en uit schenkingen van bedrijven en particulieren.
 
bron:RVD