De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar 1063 processen-verbaal opgemaakt tegen werkgevers die illegale werknemers in dienst hadden. Dat is 46 procent meer dan in 2003. Toen ging het nog om 731 processen-verbaal. 

Dit blijkt uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
 
Het aantal inspecteurs dat de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen controleert, is in 2004 uitgebreid van 91 naar 131. Als gevolg hiervan konden bijna 6000 controles op illegale arbeid worden uitgevoerd. In 2003 waren dit er nog ongeveer 3700. In totaal werden 2810 illegale werknemers aangetroffen. De overtredingen deden zich vooral voor in de horeca, landbouw en handel. 
 
Behalve op illegale arbeid controleert de Arbeidsinspectie onder meer ook de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. Van Hoof constateert in een brief bij het jaarverslag dat uit de inspecties blijkt dat de Arbowet in 2004 beter is nageleefd dan het jaar ervoor. Vorig jaar werd bij circa 50 procent van de arbo-inspecties opgetreden tegen een overtreding. Dit gebeurde door middel van een waarschuwing, boete of het stilleggen van het werk. In 2003 moest nog bij 57 procent van de inspecties worden ingegrepen. 
 
Vorig jaar werden ruim 3100 boetes opgelegd voor overtreding van de Arbowet. Hiervan ging het in 179 gevallen om een boete aan een werknemer. In totaal was met de boetes ruim 7 miljoen euro gemoeid. In 2003 lag het boetebedrag nog iets onder de 7 miljoen euro. 
 
De meeste overtredingen van de Arbowet doen zich voor in de commerciële dienstverlening en de bouw. Het gaat vooral om gevaarlijke situaties op het werk en om tekortkomingen aan bijvoorbeeld machines. 
Bedrijven waartegen werd opgetreden en die later opnieuw werden bezocht, hadden de tekortkomingen in 95 procent van de gevallen opgeheven. 

bron:SZW