Producenten betalen sinds 1 januari de inzameling en recycling van verpakkingen. Daardoor draaien niet langer de gemeenten op voor die kosten. Gemeenten berekenden de kosten in de afvalheffing door aan hun inwoners. Dit is het gevolg van het 'Besluit beheer verpakkingen en papier en karton' dat op 1 januari van kracht is geworden.

Producenten moeten voor 1 april aan VROM doorgeven hoe ze hun verpakkingen gaan inzamelen en recyclen. Zij kunnen dit doen met een zogeheten mededelingsformulier . Producenten kunnen zich ook aansluiten bij de stichting Nedvang {link}. Deze een collectieve organisatie van producenten en importeurs van verpakte producten organiseert de inzameling en recycling van verpakkingen van huishoudens. Nedvang is de opvolger van SVM.Pact. Voor bedrijfsverpakkingen is een andere collectieve organisatie in oprichting. VROM adviseert bedrijven advies te vragen bij hun brancheorganisatie over de makkelijkste manier om aan de verplichtingen van het besluit te voldoen.

Volgens het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton zijn producenten en importeurs van verpakte materialen vanaf 1 januari 2006 verplicht de inzameling en recycling van verpakkingsafval te betalen. Deze zogenoemde producentenverantwoordelijkheid was eerder voor recycling geregeld in het convenant Verpakkingen. Hierin stonden de afspraken tussen het Rijk, bedrijfsleven en gemeenten. Het nieuwe besluit komt in de plaats van dit convenant en de Regeling verpakkingen.
Zwerfafval
Gemeenten en bedrijven hebben tot 1 maart de tijd om afspraken te maken over de aanpak van zwerfafval. Zij moeten het eens worden over wie moet betalen om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. Ook moeten zij er onder meer voor zorgen dat 55% van de eenmalige plastic flessen zoals PET-flessen, wordt ingezamelden gerecyceld. Het bedrijfsleven is daarvoor in het nieuwe besluit verantwoordelijk gesteld. Als de gemeenten en bedrijven er niet uitkomen, dan voert het Rijk alsnog statiegeld in op flesjes en blikjes.
bron:VROM