De Stichting Natuur en Milieu en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaan samen het concept 'transportbesparing' binnen de Europese Unie aan de orde stellen en promoten bij overheden en bedrijfsleven. De actie sluit aan bij het voornemen van de Europese Commissie om in Marco Polo 2 vanaf 2007 'traffic avoidance' ofwel transportbesparing te stimuleren. Zowel de Europese Commissie als de Nederlandse overheid, ondernemersorganisaties en de Stichting Natuur en Milieu zijn het erover eens dat het Europese vrachtvervoersysteem alleen overeind kan blijven wanneer de vraag naar goederenvervoer drastisch wordt teruggebracht. Dit kan door producten en productieprocessen aan te passen en door efficiëntere logistiek en distributie. In Nederland loopt al sinds 2002 een project van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om het bedrijfsleven te informeren over transportbesparende vernieuwingen en de ontwikkeling van zulke vernieuwingen te ondersteunen.  

Om het concept ook Europees onder de aandacht te brengen, dringt de Stichting Natuur en Milieu er bij het Europees Parlement op aan om in te stemmen met de steun voor transportbesparende projecten uit het EU-programma Marco Polo II van de Europese Commissie. De milieuorganisatie gaat vervolgens samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat het Nederlandse bedrijfsleven stimuleren om projecten te ontwikkelen die passen in dit Europese kader. Nederlandse bedrijven met veel Europees vervoer kunnen bijvoorbeeld goederenstromen combineren, producten kleiner verpakken, leveringen onderling uitwisselen of productielocaties dichter bij de afzetmarkt brengen. Derde actie om transportbesparing op de Europese agenda te krijgen is een werkconferentie over transportbesparing voor overheden en bedrijfsleven. De conferentie moet plaatsvinden in Londen, tijdens het Britse voorzitterschap van de EU in de tweede helft van dit jaar. 
 
'Transportbesparing gaat Europees' start op 19 mei 2005 op de Dag van de Transportbesparing die voor het Nederlandse bedrijfsleven is georganiseerd en heeft een looptijd van twee jaar. 
 
 
Het project Transportbesparing ondersteunt ondernemers en overheden bij het ontwikkelen en in praktijk brengen van bedrijfsvernieuwingen die nieuwe marktkansen of kostenbesparingen combineren met minder behoefte aan goederenvervoer. Transportbesparing is een project van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met EVO, VNO-NCW, Stichting Natuur en Milieu en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken. 
 
bron:VenW