De Protestantse Kerk in Nederland(PKN) en
ICCO willen hun activiteiten ten behoeve van werelddiakonaat,
ontwikkelingssamenwerking en zending onderbrengen in
één werkorganisatie. Een voorstel daartoe wordt op 16
november a.s. door de Generale Synode van de Protestantse Kerk in
Nederland besproken. Met de samenwerking willen de organisaties hun
krachten verder bundelen.

Het diaconaal en missionair werk van de
Protestantse Kerk in binnen- en buitenland wordt uitgevoerd onder
de naam Kerkinactie. Voor delen van het buitenlandwerk
(werelddiaconaat, noodhulp) werkt Kerkinactie al langere tijd samen
met ICCO, interkerkelijke organisatie voor
ontwikkelingssamenwerking. Door alle buitenland-activiteiten nu ook
in één werkorganisatie onder te brengen, worden de
krachten en programma’s verder gebundeld. Naast
schaalvoordelen betekent de samenwerking voor Kerkinactie extra
armslag, meer expertise rond ontwikkelingswerk en een verbreding
van haar netwerk. Voordeel voor ICCO is een sterkere verankering
van het ontwikkelingswerk in de protestants-christelijke
achterban.

Afzonderlijk

Voorgesteld wordt om het zendingswerk in
een afzonderlijk programma onder te brengen. Op die wijze blijft
het typisch kerkelijk missionair werk zelfstandig en kan het ook
verder ontwikkeld worden. Tevens is besloten om het werk in het
Midden-Oosten niet in de gezamenlijke werkorganisatie onder te
brengen. Bij de gezamenlijke programma’s zal voor het werk
van Kerkinactie het door de synode vastgestelde beleid altijd
leidend blijven.

Directheid

Ook de gemeenten van de Protestantse Kerk
zullen baat hebben bij de samenwerking. Kerkinactie wil – nog
meer dan nu het geval is - kerkelijke gemeenten de mogelijkheid
geven directe relaties met projecten aan te gaan, om zo hun
betrokkenheid bij werelddiakonaat en ontwikkelingswerk concreet
gestalte te geven. Ook projecten van ICCO zullen hiervoor in
aanmerking komen.

Start

Wanneer de Generale Synode, het parlement
van de PKN, met het voorstel instemt, kan per 1 januari 2007 een
start gemaakt worden met de gezamenlijke werkorganisatie. De
samenwerking houdt geen fusie in. Het Kerkinactiewerk wordt
(blijvend) uitgevoerd binnen de beleidskaders van de Generale
Synode. ICCO houdt zijn eigen verantwoordingsplicht aan de
overheid.

bron:PKN