Namens de synode van de Protestantse Kerk in Nederland hebben ds. Jan-Gerd Heetderks (preses) en dr. Bas Plaisier (scriba) paus Benedictus XVI schriftelijk gefeliciteerd met zijn verkiezing en installatie als bisschop van Rome en paus van de Rooms Katholieke Kerk. 

Zij refereren in hun brief aan de eerste mis van Benedictus als paus. Daarin zei de nieuwe rooms-katholieke kerkvorst onophoudelijk te willen werken aan het herstel van de volledige en zichtbare eenheid van alle christenen en alles te willen doen wat in zijn macht ligt om de fundamentele zaak van de oecumene te bevorderen. Ook sprak Benedictus uit zich te willen inzetten voor een open en eerlijke dialoog met de volgelingen van andere religies.

De Protestantse Kerk in Nederland ziet er naar uit om met de Rooms Katholieke Kerk te spreken over de vragen en de mogelijkheden op missionair en oecumenisch terrein in het sterk geseculariseerde Nederland.

bron:PKN