De generale synode van de PKN heeft
vrijdag 20 april unaniem ingestemd met de komst van een nieuw
liedboek. Een plan met tijdpad daarvoor ligt klaar in de nota 'Een
nieuw liedboek' van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
(ISK). De synode vindt dat het Liedboek voor de Kerken, dat
momenteel in veel gemeenten wordt gebruikt, na dertig jaar aan
vernieuwing toe is.

Niet iedereen kan zich nog vinden in het
taalgebruik en het muzikale karakter van het huidige liedboek. Om
die reden worden er ook veel liederen uit andere bundels gebruikt.
Een nieuw liedboek is van belang voor de eenheid van de kerk, zo
oordeelde de synode.

Een aantal synodeleden drong erop aan dat
de redactie van het nieuwe liedboek rekening zal houden met de
verschillende stromingen in de kerk. Daarom sprak de synode uit dat
er grote zorgvuldigheid is vereist bij de totstandkoming van de
bundel.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te
bereiken zullen ook de classicale vergaderingen worden verzocht om
uiterlijk in oktober 2008 te reageren op de gepresenteerde opzet.
Aan de hand van de reacties kan de synode eventuele nadere
aanbevelingen aan de ISK doorgeven. Ook zullen er klankbordgroepen
en supervisoren worden benoemd.

Op voorstel van ds. R.J. Wilschut (classis
Rotterdam) besloot de synode er bij de ISK op aan te dringen dat er
behalve een papieren versie ook een digitale uitgave zal komen met
het oog op het gebruik van beamers tijdens kerkdiensten en het
vervaardigen van gedrukte orden van dienst.

Bron: PKN