De kleine synode van de Protestantse Kerk
in Nederland heeft vandaag ingestemd met voorzieningen voor de
hersteld hervormde gemeenten Opheusden, Nederhemert, Loon op Zand
en ’s-Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle. Deze gemeenten zijn
gevormd door voormalige leden van de Nederlandse Hervormde Kerk,
die geen deel wilden uitmaken van de Protestantse Kerk. In
Opheusden en Nederhemert worden onder meer drie monumentale
kerkgebouwen overgedragen aan de hersteld hervormde gemeenten. Wel
blijven deze gebouwen beschikbaar voor kerkdiensten, rouw- en
trouwdiensten van hervormde leden die tot de Protestantse Kerk
willen blijven behoren.

Opheusden

In Opheusden is het overgrote deel van de
leden van de hervormde gemeente overgegaan naar de Hersteld
Hervormde Kerk. Om die reden is vrijwel het gehele vermogen
overgedragen aan de hersteld hervormden. Het aantal leden dat tot
de Protestantse Kerk wil blijven behoren, is te gering om een
zelfstandig functionerende gemeente mogelijk te maken. Daarom wordt
de hervormde gemeente samengevoegd met de hervormde gemeente te
Kesteren.

Tot de vermogensbestanddelen die worden
overgedragen aan de hersteld hervormde gemeente behoren onder meer
het monumentale kerkgebouw in Opheusden en de pastorie, bewoond
door de synode-preses van de Hersteld Hervormde Kerk, ds.
Heemskerk.

In de zitting van de kleine synode gaf de
voorzitter van de Commissie van Bijzondere Zorg, ds. Wisgerhof, aan
dat de voorziening in Opheusden in goed overleg met de hersteld
hervormde gemeente tot stand is gekomen. Wisgerhof meldde in dat
verband ook dat de hersteld hervormde gemeente Opheusden de
bijzondere eisen heeft ingetrokken die zij had ingediend in de
bodemprocedure die een aantal hersteld hervormde gemeenten tegen de
Protestantse Kerk in Nederland heeft aangespannen.

Nederhemert

Ook in Nederhemert is een groot deel van
de hervormde gemeente overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk.
Daarnaast is duidelijk geworden dat in de afgelopen jaren een deel
van de gemeente is ‘geperforeerd’; dat wil zeggen dat
zij al voor de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland
naar naburige gemeenten is overgegaan. Omdat de groep hervormden
die in de Protestantse Kerk in Nederland willen blijven te klein is
om een zelfstandige gemeente te vormen, is vrijwel het gehele
vermogen van de hervormde gemeente in de Protestantse Kerk
overgedragen aan de herstelden, waaronder ook de twee monumentale
kergebouwen en de pastorie. De hervormde gemeente wordt
samengevoegd met de hervormde gemeente te Kerkwijk.

Loon op Zand

In Loon op Zand is een aanzienlijk deel
van de hervormde gemeente overgegaan naar de hersteld hervormde
gemeente. Aan de hersteld hervormde gemeente wordt daarom het
grootste deel van de activa en passiva van de hervormde gemeente
overgedragen. Bovendien worden het kerkgebouw, het
verenigingsgebouw, de pastorie en de begraafplaats aan de hersteld
hervormden voor vijftig jaar in erfpacht gegeven.

De hervormde gemeente is te klein om
zelfstandig te kunnen voortbestaan. Om die reden zal zij binnenkort
worden samengevoegd met een of twee naburige hervormde gemeente(n).
Uit de middelen van de hervormde gemeente Loon op Zand blijven
daartoe beperkte kerkrentmeesterlijke en diaconale
vermogensbestanddelen beschikbaar.

’s-Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle

Van de hervormde gemeente te
’s-Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle is ongeveer een kwart van de
leden overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk. In een
voorziening voor de gevormde hersteld hervormde gemeente is
geregeld dat zij voor de opbouw van eigen gemeenteleven –
dankzij bijzondere omstandigheden – een aanzienlijk
vermogensbestanddeel krijgt toegewezen. Ook kan de hersteld
hervormde gemeente gedurende tien jaren gebruik maken van het
verenigingsgebouw De Wijngaard.

Handreiking

De door de kleine synode goedgekeurde
voorzieningen zijn opgesteld door de zogenoemde Commissie van
Bijzonder Zorg. Deze door de synode ingestelde commissie treft
zo’n voorziening wanneer een aanzienlijk deel van de leden
van een hervormde gemeente na de vorming van de Protestantse Kerk
in 2004 geen lid wenst te blijven van de hervormde gemeente binnen
de verenigde kerk en een nieuw kerkelijk leven wenst op te bouwen.
Een voorziening van de Commissie van Bijzondere Zorg dient daartoe
als handreiking.

Inmiddels heeft de Commissie voor
Bijzondere Zorg voor zestien hersteld hervormde gemeenten een
voorziening getroffen. Naar verwachting zal de commissie de komende
twee jaar nog voor ruim veertig andere hersteld hervormde gemeenten
een voorziening opstellen.

Bron: PKN