De synode van de Protestantse Kerk in
Nederland heeft in een brief aan informateur Wijffels aandacht
gevraagd voor een rechtvaardige wereldsamenleving en het behoud van
de schepping. Volgens de Protestantse Kerk zijn er in de komende
kabinetsperiode ingrijpende maatregelen nodig om een dreigende
(internationale) economische en ecologische crisis te helpen keren.
De Protestantse Kerk wijst daarbij onder meer op de noodzaak de
invloed van arme landen in de Wereldhandelsorganisatie en
internationale financiële instellingen te vergroten. Ook
zouden volgens de Protestantse Kerk sociale en ecologische
duurzaamheid meer het uitgangpunt moeten worden van economisch
beleid.

De achtergrond van de brief ligt in een
bezinning die de Protestantse Kerk onder de eigen achterban in gang
heeft gezet over de onrechtvaardige verhoudingen in de wereld en de
aantasting van de schepping. Onder de vlag van Kerkinactie besteedt
de Protestantse Kerk al een aantal jaren aandacht aan deze
thematiek, onder meer door een appèl te doen op kerkleden om
in hun eigen leven bij te dragen aan sociaal-ecomomische en
ecologische duurzaamheid. Ook lanceerde Kerkinactie in december jl.
een Klimaatplan, dat kerkleden onder meer oproept om gebruik te
gaan maken van groene stroom.

Internationaal vraagstuk

De vragen rond economische
rechtvaardigheid en behoud van de schepping zijn internationaal ook
aan de orde geweest in de kerkverbanden waar de Protestantse Kerk
in Nederland lid van is, zoals de World Alliance of Reformed
Churches (WARC), de Lutherse Wereldfederatie en de Wereldraad van
Kerken. Ook de directe contacten met partnerkerken in het zuiden
maken de Protestantse Kerk duidelijk dat “er een verband is
tussen onze rijkdom en overconsumptie en hun armoede en
lijden”, zo geeft de brief aan informateur Wijffels aan.
“Leven wij een bestaan waarin wij delen wat ons door God is
gegeven en waarin ieder de mogelijheid heeft om in eigen bestaan te
voorzien en in waardigheid te leven? Of leven wij een bestaan dat
gekenmerkt wordt door buitensporig consumentisme en materialisme,
dat ten koste gaat van anderen? Is er bij ons voldoende besef van
de noodzaak om de schepping, natuur en milieu duurzaam en
zorgvuldig te behoeden en te bewaren en niet uit te
putten?”

Concrete maatregelen

Aan de brief van de synode van de
Protestantse Kerk in Nederland is ook een brief van Kerkinactie
toegevoegd, waarin een aantal concrete maatregelen worden genoemd
die passen bij de richting die de Protestantse Kerk in haar brief
aangeeft. Zo vraagt Kerkinactie om de (EU-)exportsubsidies en
importtarieven versneld af te bouwen, het BTW-tarief voor duurzame
producten te verlagen en de exportkredietschulden niet meer te
financieren uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Ten
aanzien van het milieu stelt Kerkinactie voor een klimaatbelasting
in te voeren dat gerelateerd is aan het recht van iedere burger op
het duurzaam gebruik van de atmosfeer in termen van CO2-uitstoot.
Ook vraagt Kerkinactie een begin te maken met de invoering van een
accijns op kerosine.

bron:PKN