Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft
een waarschuwingsbrief verstuurd aan Electrabel. Bij een gezamenlijke
controle door de provincie met de Arbeidsinspectie en de Brandweer in
december vorig jaar, is gebleken dat Electrabel niet volledig voldoet
aan alle gestelde eisen.

Tijdens de controle in december 2004 bleek dat
Electrabel niet aan alle gestelde veiligheidseisen
voldeed. Electrabel heeft dit onderwerp wel nadrukkelijk op de
agenda heeft het bedrijf de provincie laten weten. Daarop is door de
provincie besloten toch een handhavingtraject te
starten.  Tijdens de controle zijn door de provincie aspecten
gecontroleerd als het niet tijdig melden van incidenten en de
keuring en het onderhoud van tanks. Voor deze aspecten wordt niet
volledig voldaan aan de voorschriften. Daarom is er een waarschuwing
opgelegd, met termijnen waarbinnen de overtredingen beëindigd dienen te
zijn.

bron:Provincie Gelderland