De screening en behandeling van psychiatrische problemen bij jongeren
in justitiële jeugdinrichtingen laat te wensen over, blijkt uit
onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het gaat om
criminele jongeren, maar ook om jongeren die alleen gedragsproblemen
hebben. De justitiële inrichtingen worden als laatste
opvangmogelijkheid gebruikt bij gebrek aan plaatsen in de reguliere
opvang. Ondanks de inzet van het personeel, zijn deze inrichtingen
onvoldoende in staat adequate psychiatrische zorg te bieden.  

 
Het aantal jongeren met psychiatrische stoornissen groeit. De
groepsleiding heeft een belangrijke signalerende functie voor het
herkennen van psychiatrische symptomen die niet eerder zijn opgemerkt
of zich net manifesteren. Het ontbreekt de groepsleiding aan
psychiatrische kennis en aan scholing wordt op dit punt te weinig
gedaan. Hier valt nog veel te winnen, want als jongeren tijdig
behandeld worden, hebben ze kans op een betere toekomst.   
 
In de meeste jeugdinrichtingen is te weinig medisch personeel aanwezig.
Zorgelijk is vooral het tekort aan psychiaters: er is à©à©n psychiater
voor ruim 400 jongeren beschikbaar, terwijl er minimaal à©à©n psychiater
voor 58 jongeren nodig is. Verder is er maar à©à©n verpleegkundige voor
90 jongeren, terwijl de adviesnorm stelt dat er à©à©n verpleegkundige op
50 jongeren moet zijn.   
   
In de inrichtingen ligt de nadruk op behandeling met medicijnen. Aan
andere behandelingsmethoden, zoals psychotherapie, komt men te weinig
toe. Hiervoor kunnen gedragswetenschappers beter worden ingezet. Ook
zijn er risico's bij het verstrekken van medicatie. Bij het uitdelen
zijn de geneesmiddelen al uit de originele verpakking en kan de
groepsleiding niet meer controleren of het om het juiste middel gaat.
Als de groepsleiding afwezig is, delen beveiligingsbeambten soms de
medicijnen uit, terwijl zij niets weten over de medicatie en geen tijd
hebben om erop toe te zien dat de jongeren de medicijnen daadwerkelijk
innemen.  
 
De inspectie vindt dat de jongeren direct bij binnenkomst standaard
gescreend moeten worden op psychische stoornissen. Dat kan alleen als
het personeel hierin bijscholing krijgt. De doorstroming van jongeren
na een verblijf in een justitiële jeugdinrichting naar de reguliere
jeugdzorg moet beter. Ook is het nodig dat de opvang- en
behandelmogelijkheden van de reguliere kinder- en jeugdpsychiatrie en
de gehandicaptenzorg als alternatief voor een verblijf in een
justitiële jeugdinrichting beter worden benut.

Bron: INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG