Vandaag verscheen het rapport ‘De
scherven opgeveegd’ van de commissie-Vreeman. Het
(interim)partijbestuur omarmt de tien globale
‘opdrachten’ in het rapport, die de commissie als
lessen trekt uit het recente verleden. De meeste daarvan behoeven
nadere uitwerking en discussie, waarmee het partijbestuur zo
spoedig mogelijk wil beginnen.

De commissie, onder leiding van
oud-partijvoorzitter Ruud Vreeman, is zeer kritisch over de
campagne voor de verkiezingen van november 2006. Het partijbestuur
is het met de commissie eens dat het een mislukte campagne was. De
commissie geeft daarvoor vele redenen en trekt daar weer lessen uit
voor de toekomst. Die lessen zal de partij ter harte nemen. Het
partijbestuur zal daar een begin mee maken. De commissie heeft tien
opdrachten aan de PvdA geformuleerd:

1. Zet in op een krachtiger koppeling
tussen beginselen en beleid

2. Neem afscheid van zowel verambtelijking
als overhaaste manieren van rekrutering

3. Kies kandidaat-volksvertegenwoordigers
om hun politiek-inhoudelijk gewicht

4. Maak verkiezingprogrammacommissies
krachtig

5. Schep voor verkiezingscampagnes een
heldere organisatiestructuur

6. Voer ‘permanent’
campagne

7. Zorg dat het partijbureau goed
functioneert

8. Verdeel verantwoordelijkheden op basis
van vertouwen

9. Versterk waar we sterk in zijn

10. Beoefen politiek met passie

Het partijbestuur vindt het belangrijk dat
de PvdA zich niet in de put laat praten. Er zijn de afgelopen jaren
ook belangrijke stappen in de goede richting gezet en prachtige
verkiezingsresultaten behaald. De deelname van de PvdA in besturen
op vele niveaus geeft goede kansen om idealen om te zetten in
praktische maatregelen die voor veel mensen een verschil kunnen
maken. Het partijbestuur is daarom ook blij dat het partijcongres
heeft ingestemd met de deelname van de PvdA aan het huidige kabinet
onder leiding van Wouter Bos.

In het rapport van de commissie-Vreeman
wordt gesteld dat de geconstateerde malaise in de PvdA niet
simpelweg te herleiden is tot een leiderschapscrisis en wordt de
hoop uitgesproken dat het voortijdig aftreden van de
partijvoorzitter en daarna van het hele partijbestuur het
dieptepunt is geweest. Het partijbestuur is het daar van harte mee
eens.

bron:PvdA