Het partijbestuur van de PvdA heeft kennis
genomen van het rapport van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam over
de subsidieverstrekking in stadsdeel Zuidoost. Het partijbestuur
onderschrijft volledig de aanbevelingen van de commissie ten
aanzien van het voorkomen van belangenverstrengeling zoals het niet
deelnemen aan de besluitvorming, het melden van nevenfuncties en
het voorkomen van onverenigbaarheid van functies.

In het rapport wordt ook geconstateerd dat
er bij zeven politici belangenverstrengeling is geconstateerd,
waarvan er vier zelf persoonlijk voordeel hebben genoten of de
gesubsidieerde instelling waar zij een nevenfunctie vervullen heeft
geprofiteerd.

Het landelijke partijbestuur van de PvdA
is van oordeel dat dergelijk gedrag haaks staat op de politieke
integriteit waar de partij voor staat. Het vervullen van een
(neven)functie bij gesubsidieerde instellingen en het tegelijk
deelnemen aan de besluitvorming over subsidie aan deze
instellingen, is onaanvaardbaar en schaadt het vertrouwen in de
werking van de (lokale) democratie.

Omdat het volgens het rapport van de
Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam ook gaat om PvdA-politici, zal het
partijbestuur onderzoeken of, en zo ja, welke maatregelen tegen
deze politici moeten worden genomen. Vast staat dat het door de
Rekenkamer geconstateerde gedrag in strijd is met de eigen
integriteitsopvattingen van de partij en dus onacceptabel is voor
de PvdA.

Al eerder had een speciale commissie onder
voorzitterschap van oud-burgemeester Ed Van Thijn een rapport over
de PvdA in Amsterdam Zuidoost uitgebracht. Het partijbestuur heeft
de conclusies en aanbevelingen van dat rapport omarmd. In dat
rapport werd de mogelijkheid open gelaten dat er naar aanleiding
van onder meer het rapport van de Rekenkamer nadere stappen zouden
worden gezet. Deze stappen gaat het partijbestuur nu zetten.

bron:PvdA