"Gedeputeerde Staten passen te veel op de winkel". Dat is de eerste reactie van de statenfractie van de PvdA op de Kaderbrief 2006 in Noord-Holland. Fractievoorzitter Peter Visser: "In plaats van een investerende en uitvoerende provincie is Noord-Holland een geld reserverende provincie geworden. Investeren in de problemen van vandaag en dan ook echt de plannen uitvoeren blijft achterwege". De PvdA wil dat Gedeputeerde Staten veel meer ambitie toont. "Noord-Holland was altijd een toonaangevende provincie, maar in vergelijking met andere provincies lopen wij steeds meer achteraan", aldus Visser.De PvdA heeft de grootste fractie in de Noord Hollandse staten maar werd na de laatste verkiezingen buiten het college van GS gehouden.

De PvdA is verbaasd dat de belasting fors verhoogd wordt voordat duidelijk is of dit wel nodig is. Visser: "Gezien de zeer sterke financiële positie van de provincie is een verhoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting met meer dan 25 procent veel te voorbarig. Er is geen enkele aanwijzing dat noodzakelijke projecten zonder deze verhoging niet kunnen worden uitgevoerd".

De PvdA mist in de Kaderbrief voldoende aandacht voor zorg en welzijn. Er staan bijvoorbeeld ruim acht pagina's over mobiliteit in de Kaderbrief, terwijl er aan zorg en welzijn net iets meer dan à©à©n pagina wordt besteed. De PvdA mist vooral het gevoel voor urgentie voor de problemen in de jeugdzorg. "Gedeputeerde Staten willen de wachtlijsten in de jeugdzorg korter maken, maar wat ons betreft mogen er helemaal geen wachtlijsten meer voorkomen. Ook zien we geen enkel woord over preventie, terwijl het voorkomen van problemen voor de PvdA juist het belangrijkst is, aldus Visser.

Gedeputeerde Staten besteden veel aandacht aan communicatie met burgers. De PvdA juicht dit toe. Maar communicatie wordt volgens de PvdA te beperkt opgevat. Visser: "Het college heeft in het collegeprogramma gesteld dat het bruggen wil bouwen. Maar bruggen bouwen is contact beide kanten op. Gedeputeerde Staten willen echter alleen hun voorstellen verkopen, bij voorkeur door middel van slogans, in plaats van wat de burger wil serieus nemen".

De PvdA is blij dat ook Gedeputeerde Staten nu inziet dat een andere kijk op automobiliteit noodzakelijk is. Visser: "De keuze is files of beprijzen. De PvdA kiest voor beprijzing, juist voor een betere doorstroming van het noodzakelijk verkeer. Maar dan moet er ook snel een pilot met beprijzing worden gestart in Noord-Holland". Ook mist de PvdA een oplossing voor de problemen met de luchtkwaliteit. Projecten waarover door Provinciale Staten is besloten worden veelal door de rechter tegengehouden, omdat de luchtkwaliteit verslechtert. Visser: "Gedeputeerde Staten bieden geen enkele oplossing, maar wachten alleen op anderen".

Milieu, natuur en water worden door Gedeputeerde Staten vooral gezien als hinderposten, in plaats van als basis voor de inrichting van de ruimte. Juist hierbij verwachten mensen een actieve rol van de provincie. Visser: "De handhaving van de milieuregels schiet nog altijd tekort, de PvdA zal hier aandacht voor blijven vragen".

In de Kaderbrief ontbreekt een visie op recreatie en toerisme, terwijl dit juist à©à©n van de pijlers is van de provinciale economie. Visser: "We zien dat andere economische sectoren, zoals landbouw, industrie en transport, onder druk komen te staan. Toerisme heeft de toekomst. De PvdA snapt dan ook niet dat Gedeputeerde Staten hierover vrijwel niets in de Kaderbrief voorstellen". De PvdA zal de komende tijd daarom zelf met initiatieven komen om toerisme en recreatie in Noord-Holland te stimuleren.

bron:PvdA Noord-Holland