De PvdA fractie in de Noord Hollandse provinciale staten wil dat de taken van de steunfunctie voor minderhedenorganisaties worden behouden. De subsidie aan de organisatie die deze taken uitvoerde, Multiple Choice, is ingetrokken omdat deze organisatie opzettelijk onjuiste informatie aan de provincie verstrekte.

De statenfractie van de PvdA in Provinciale Staten van Noord-Holland wil dat Gedeputeerde Staten een noodplan opstelt, waardoor de taken van steunfunctie-instelling Multiple Choice op een verantwoorde wijze kunnen worden voortgezet. Onlangs besloot Gedeputeerde Staten om het subsidieverzoek van de stichting Multiple Choice voor het jaar 2005 af te wijzen. De PvdA steunt dit besluit, maar maakt zich wel zorgen over de situatie van het personeel. Daarnaast wil de PvdA wel dat de taken die de stichting op grond van het Sociaal Beleidskader uitvoerde, kunnen worden voortgezet.

Gedeputeerde Staten besloot geen subsidie meer te verlenen aan Multiple Choice omdat uit onderzoek van de accountant bleek dat de stichting opzettelijk onjuiste en onvolledige informatie aan de provincie heeft verstrekt. De provincie was niet op de hoogte gebracht van de te verwachten verliezen in 2004. PvdA-statenlid Patricia Dijksteel: "Het is te betreuren dat deze stichting als gevolg van het eigen handelen in een situatie is komen te verkeren als thans het geval is. Er mag geen twijfel bestaan over de rechtmatige besteding van subsidiegelden. Daarom steunen wij Gedeputeerde Staten in het verkrijgen van duidelijkheid op de korte termijn en het treffen van maatregelen tegen Multiple Choice".

Maar de PvdA wil wel dat de taken die Multiple Choice op dit moment uitvoert kunnen worden voortgezet. Multiple Choice adviseert minderhedenorganisaties en gemeenten, geeft cursussen en voorlichting en doet onderzoek. Daarnaast voert de stichting ook projecten uit, bijvoorbeeld om schoolprestaties van allochtone leerlingen te bevorderen. Dijksteel: "Wij roepen Gedeputeerde Staten op om, zonodig in samenwerking met de andere steunfunctie-instellingen, een noodplan op te stellen, waardoor de werkzaamheden die Multiple Choice op grond van het Sociaal Beleidskader geacht wordt uit te voeren op een verantwoorde manier kunnen worden voortgezet".

De PvdA in Noord Holland heeft de grootste fractie in provinciale staten maar werd na de laatste provinciale verkiezingen uitgesloten van deelname aan het college van gedeputeerde staten.