Woningbouwcorporaties weten het tekort aan betaalbare woningen en de verslechterde leefbaarheid in veel wijken lang niet altijd weg te werken. Het bestraffen van achterblijvende prestaties bleek echter moeilijk. De voorstellen van de Commissie De Boer moeten de positie van woningbouwcorporaties nu eindelijk goed regelen. ´Het rapport is een kansrijk vertrekpunt', stelt PvdA Tweede-Kamerlid Staf Depla, ´maar enkele aanvullingen zijn zeker welkom'.

De PvdA steunt het voorstel van de Commissie De Boer om corporaties te dwingen samen met gemeentes prestatieafspraken vast te leggen. Want op dit moment worden onvoldoende presterende corporaties te weinig gecorrigeerd, noch door de tucht van de markt, noch direct door de overheid. Gemeenteraden schakelden bijna altijd de corporaties uit hun eigen regio in, of ze nu goed of slecht presteerden. Als gemeentes nu de mogelijkheid krijgen landelijk de best presterende woningbouwvereniging te kiezen, stimuleert deze concurrentie de corporaties tot betere kwaliteit. Ook dit voorstel wordt daarom door de PvdA gesteund, mits het niet leidt tot verdere schaalvergroting binnen de woningbouwsector.

Daarnaast zou het volgens de PvdA echter ook wenselijk zijn om het management van corporaties eens in de vijf jaar door een onafhankelijke visitatiecommissie tegen het licht te laten houden. Presteren ze goed, dan krijgen ze een pluim. Maar ze het slecht doen, dan moet er plaats worden gemaakt voor nieuwe managers en commissarissen.

Goed management in de woningbouw betekent niet alleen winst maken, maar ook maatschappelijke prestaties leveren. Juist nu er een tekort is aan betaalbare woningen en de leefbaarheid in veel buurten moet worden verbeterd, is het belangrijk dat corporaties hun financiële reserves activeren.

Per jaar is er ruim 4 miljard beschikbaar voor onrendabele investeringen. Uit onderzoek voor de Vaste Kamercommissie van VROM blijkt echter dat maar voor 1.7 miljard wordt geïnvesteerd in goedkope woningen en voorzieningen voor dak- en thuislozen. Verdere investeringen zijn lang tegengehouden door de belangenvereniging van corporaties, Aedes. 

De Commissie wil woningbouwverenigingen daarom nu verplichten contracten af te sluiten met gemeentes over woningbouw en het opknappen van buurten. Een verplichte arbitrage en sancties van de minister van VROM als afspraken of prestaties uitblijven, zorgt dat dit niet vrijblijvend is. Dit voorstel is volgens de PvdA zeer belangrijk, om goede, betaalbare huizen in leefbare wijken te garanderen.

Het rapport levert dus een belangrijke bijdrage aan een verbeterde woningbouwsector. Wel betreurt de PvdA dat de Commissie geen aandacht heeft besteed aan huurders. Ook moet worden opgepast met de voorgestelde privatisering van het externe toezicht. Dit staat haaks op de adviezen die de Vaste Kamercommissie heeft gekregen van financiële deskundigen.

bron:PvdA