De Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming oordeelt dat de zorg aan gedetineerden met een
ernstige psychische stoornis en/of verslaving kan en moet worden
verbeterd. Omdat dergelijke stoornissen vaak de oorzaak van
delicten zijn, is het niet alleen menselijk gezien belangrijk om
goede zorg te bieden, maar ook vanuit het oogpunt de samenleving
beter te beveiligen. Goede zorg kan recidive terugdringen.

Het aantal gedetineerden met een ernstige
psychische stoornis of verslaving groeit. Ongeveer de helft van de
gedetineerden heeft een verslavingsprobleem. Zes procent heeft een
vorm van psychose, tien tot vijftien procent lijdt aan andere
stoornissen, zoals depressiviteit en persoo nl ijkheidsstoornissen.
Bij velen is sprake van een combinatie van problematiek.

De Raad - tot oktober 2006 toezichthouder
op het gevangeniswezen – constateerde in onderzoek tussen
2004 en 2006 dat de zorg kwalitatief en kwantitatief te kort
schiet. De bevolking van de bijzondere afdelingen in het
gevangeniswezen is vergelijkbaar met die van psychiatrische
inrichtingen. De deskundigheid in de inrichtingen is daar echter
niet op toegerust. Het afdelingspersoneel bestaat niet uit
psychiatrisch verpleegkundigen en een psychiater is beperkt
inzetbaar. Ook de diagnostiek en de informatieoverdracht zijn
onvoldoende. De mogelijkheden om (ex-)gedetineerden buiten de
gevangenis te laten behandelen, worden weinig gebruikt. Door deze
tekortkomingen komen veel gedetineerden in de samenleving terug
zonder dat er iets aan hun stoornis is gedaan.

In aansluiting op de toezichtbezoeken
verzamelde de Raad informatie bij het openbaar ministerie,
forensische behandelcentra en de reclassering. Er zijn kansrijke
initiatieven voor zorg en behandeling, zowel voor preventief
gedetineerden als bij wijze van voorwaardelijke straf. Maar de
omvang van deze initiatieven is nog zeer beperkt.

De aanbevelingen van de Raad zijn:

-breng de zorg aan gedetineerden met een
psychische stoornis of een verslaving op hetzelfde niveau als in de
vrije samenleving;

-verbeter de kwaliteit en de kwantiteit
van de op zorg gerichte deskundigheid in de inrichtingen en
realiseer een structureel aanbod van geestelijke gezondheidszorg in
de inrichtingen;

-onderzoek de gedetineerde direct na
binnenkomst in de gevangenis op de aanwezigheid van een psychische
stoornis en/of een verslaving;

-realiseer zorg voor verslaafde
gedetineerden in een drugsvrije omgeving en bied uitsluitend
interventies met een aangetoond recidiveverminderend effect;

-verbeter de continuïteit in de zorg
en verbeter de doorstroming uit de gevangenis naar de psychiatrie
en de verslavingszorg en de mogelijkheden voor ambulante nazorg;
maak hiertoe beter gebruik van de bestaande (civielrechtelijke)
wettelijke mogelijkheden;

-stel een acceptatieplicht in voor
zorginstellingen en laat een centraal orgaan van deskundigen van de
betrokken ministeries de plaatsing van (ex-)justitiabelen in
zorginstellingen regelen;

-geef de reclassering meer deskundigheid
en armslag om de opvang voor justitiabelen met een stoornis of
verslaving al tijdens de preventieve hechtenis inhoud te kunnen
geven.

bron:MinJus