Het Comità© van Ministers van de Raad van Europa heeft vandaag een politieke verklaring inzake bescherming van mensenrechten in de informatiesamenleving aanvaard. De Nederlandse regering heeft, in het kader van het voorzitterschap van de Raad van Europa,  in 2003 het voorstel ingediend om, op basis van de principes van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, richtsnoeren te ontwikkelen voor de toepassing van mensenrechten in de informatiesamenleving. Het doel is richting te geven aan de Europese rechtsontwikkeling inzake de toepassing van mensenrechten in de informatiesamenleving in de lidstaten van de Raad van Europa. De Raad van Europa heeft het Nederlandse voorstel overgenomen en een Political Declaration on the Principles and Guidelines for ensuring Respect for Human Rights and the Rule of Law in the Information Society tot stand gebracht. 

Deze politieke verklaring biedt richtsnoeren voor de toepassing en interpretatie van mensenrechten in een digitale omgeving. Het betreft vraagstukken zoals de vrijheid van meningsuiting op Internet, briefgeheim bij e-mail, het recht op vrije vergadering op Internet, het verbod van mensenhandel op Internet en het recht op onderwijs en het belang van het bevorderen van toegang tot nieuwe informatietechnologieën zonder discriminatie. Uitgangspunt daarbij is telkens dat deze rechten ook in een digitale omgeving onverkort blijven gelden. 
  
Op 1 november 2004 heeft de regering besloten nieuwe voorstellen tot wijziging van de Grondwet voor te bereiden met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, het brief-, telefoon- en telegraafgeheim en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bij de besluitvorming daarover worden de internationaal-rechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van mensenrechten in de informatiesamenleving betrokken, zo is op 1 november 2004 bekend gemaakt.  
  
bron:BZK