Om meer mensen aan het werk te helpen,
adviseert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) de bewindslieden van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid opnieuw een subsidieregeling voor
vraaggerichte re-integratie in het leven te roepen. Vraaggericht
betekent dat vacatures centraal staan, werkzoekenden worden gericht
naar een baan geleid. Uit een evaluatie blijkt dat de regeling die
enkele jaren door de RWI werd uitgevoerd, de SVWW, goed heeft
gewerkt. De Raad trekt hieruit de conclusie dat voortzetting via
een vergelijkbare subsidieregeling, zeker nu de economie aantrekt
en het aantal vacatures sterk toeneemt, zinvol is. De RWI-partijen
gaan ervan uit dat dit onderwerp op de eventuele Participatietop
aan de orde komt.

Bedoeling van de nieuwe landelijke
regeling is om scholingsprojecten voor (langdurig) werklozen
financieel te ondersteunen. Hierbij is de vraag naar personeel van
branches, sectoren en ondernemingen het uitgangspunt. Het
initiatief voor deze projecten ligt dus bij de vraagzijde van de
arbeidsmarkt.

Vraaggericht

De Stimuleringsregeling Vacaturevervulling
door Werklozen en met werkloosheid bedreigde Werknemers (SVWW) werd
met door de minister van SZW beschikbaar gesteld geld door de RWI
uitgevoerd. Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat met
subsidie SVWW in 2002 en 2003 een breed scala aan vraaggerichte
projecten is gestart. Deze variëren onder meer in omvang,
aanpak, doelgroep en sector. Gemeenschappelijk kenmerk van de
SVWW-projecten is dat de aanvragers (branches, sectoren en
ondernemingen) zelf ook geld hebben ingebracht. Hiermee werden
vooral gerichte scholingsactiviteiten gefinancierd. Via deze
scholing is een moeilijke doelgroep werkzoekenden voorbereid op
vacatures die anders voor hen te hoog gegrepen zouden zijn.
Opvallend is dat met name oudere werkzoekenden (40- en 50 plussers)
vaker een baan hebben gekregen dan twintigers en dertigers. In de
63 onderzochte projecten hebben van de 5000 deelnemers een kleine
2000 deelnemers

een baan gekregen. De kosten per
SVWW-kandidaat zijn gelet op de altijd dure

scholingsactiviteiten relatief laag.

Uit het evaluatie-onderzoek dat de RWI
heeft laten uitvoeren door de onderzoeksbureaus ECORYS en SEO
Economisch Onderzoek blijkt dat de SVWW relatief meer vervullingen
van vacatures heeft opgeleverd dan aanbodgerichte trajecten. Dit
ondanks een neergaande conjunctuur tijdens de uitvoering van de
SVWW. De vraaggerichte regeling heeft dus een duidelijke
toegevoegde waarde gehad. De RWI realiseert zich overigens dat ook
de meer aanbodgerichte re-integratietrajecten altijd van belang
zullen blijven. De in de RWI vertegenwoordigde organisaties stellen
het op prijs bij de nadere uitwerking van een nieuwe
subsidieregeling te worden betrokken.

De Raad voor Werk en Inkomen is het
overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet
voorstellen aan de regering en andere partijen over het brede
terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed
functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de
transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de
re-integratiemarkt behoort eveneens tot de kerntaken van de
RWI.

bron:RWI