Na een gemiddelde stijging van de
huizenprijzen van 5,7 procent in 2006, verwacht Rabobank voor 2007
een verdere stijging met 3,5 procent. Deze trend wordt gedragen
door de boven verwachting presterende economie die mede steunt op
de export en aantrekkende binnenlandse bestedingen. Ook de
arbeidsmarkt profiteert, waardoor de werkloosheid is afgenomen.
Hierdoor neemt de vraag naar woningen en de bestedingsruimte van
woonconsumenten toe. Dit en meer zeggen Rabobankeconomen in het
nieuwe 'Kwartaalbericht Woningmarkt'.

Recordaantal transacties

Met bijna 210.000 transacties is het
aantal verkopen in 2006 op een nieuw record uitgekomen. Wel nam het
aantal transacties in de tweede helft van 2006 af. De oplopende
kapitaalmarktrente in de eerste helft van het jaar was daarvan de
belangrijkste oorzaak. De dynamiek van de Nederlandse
koopwoningmarkt blijft krachtig ondanks deze daling van het
aantaltransacties. In 2006 kreeg ruim 3 procent van de bestaande
Nederlandse koopwoningen een nieuwe eigenaar. Voor alle typen
woningen zijn de prijzen in 2006 gestegen. De toenemende vraag
speelde hierin een belangrijke rol. Omdat de aanbodzijde van de
woningmarkt weinig flexibel is, leidt een stijgende vraag naar
woningen al snel een opwaartse prijsdruk.Ook het aantal gedwongen
verkopen is in 2006 iets gestegen. Al bijna twee jaar schommelt dit
aantal rond de 0,9 procent van het totaalaantal verkochte woningen.
Maar dit is relatief nog altijd heel weinig. Onder invloed van de
conjuncturele opleving verwacht de Rabobank voor 2007 een daling
van het aantal gedwongen verkopen.

Nieuwbouwproductie blijft te laag

De nieuwbouwproductie blijft al jaren te
laag. Vanaf 2000 is de jaarlijkse nieuwbouwproductie zelden boven
de 70.000 woningen uitgekomen. In het verleden werd er veel meer
gebouwd. Bovendien is het huidige productieniveau volkomen
ontoereikend om de bestaande tekorten te verminderen. Positief is
dat ruim de helft van de nog gereed te komen nieuwbouwwoningen in
Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht staan gepland. Juist in deze
provincies is de woningschaarste het grootst. De betaalbaarheid van
koopwoningen zal in 2007 verder afnemen door stijgende
woningprijzen en door de in 2006 opgelopen kapitaalmarktrente. Door
het gunstige economische klimaat en het aantrekken van de
arbeidsmarkt kunnen de inkomens in 2007 wel toenemen, maar dit
effect is waarschijnlijk te klein om de kostenstijging van
koopwoningen te compenseren. Zeker voor starters blijft het
moeilijk om hun woonwensen te vervullen.

bron:Rabobank