De economen van de Rabobank hebben hun ramingen van de economische groei voor 2005 naar beneden bijgesteld van 1,5% naar 1%.

De opleving van de export bereikte het afgelopen jaar weliswaar een hoogtepunt, maar de consument houdt de hand nog steeds angstvallig op de knip en ook de investeringen en overheidsuitgaven blijven gematigd. De aanvankelijk minder sombere houding van de consument in de eerste vier maanden van dit jaar sloeg in mei weer om, terwijl de koopkracht dit jaar nog verder zal dalen door onder meer een gematigde loonontwikkeling, de bevriezing van de uitkeringen en een weinig rooskleurige ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Daardoor zal de economische groei dit jaar licht vertragen ten opzichte van 2004. Pas in 2006 zal deze weer enigszins kunnen versnellen, aldus de Rabobank-economen in het Economisch Kwartaalbericht van juni.

Bij een conjuncturele cyclus gebeurt het vaak dat de consument het na een opleving van de export overneemt als economische groeimotor. Dat is echter tot op heden niet gebeurd. De Rabo-economen verwachten dat de particuliere consumptie pas volgend jaar weer fors aan zal trekken en niet al in 2005. In het eerste kwartaal van 2005 daalde de particuliere consumptie met 0,1% om dit jaar naar verwachting slechts marginaal toe te nemen met 0,25%. Ook de investeringen namen af ten opzichte van het laatste kwartaal van 2004, evenals het exportvolume dat volgens voorlopige cijfers daalde met 1,2%. Door deze teleurstellende ontwikkelingen stelden de Rabo-economen hun aanvankelijke raming van de economische groei voor 2005 bij van 1,5 naar 1%.

Daarentegen kunnen de consumptieve bestedingen een bescheiden impuls krijgen van positieve vermogenseffecten vanuit de woningmarkt en de aandelenbeurs. Hiervoor is volgens de economen van de Rabobank wel een stevig vertrouwensherstel vereist. Voor 2006 verwachten zij een reële consumptiegroei van 1,5%, onder meer vanwege een voorzien minder restrictief overheidsbeleid, een hogere loonstijging en een positievere ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Forse stijging export en investeringen in 2006
Voor 2006 verwachten de economen een stijging van het reële BBP met 2,25%. De wereldeconomie zal dan naar verwachting weer aantrekken en Nederland zal hiervan een graantje kunnen meepikken. Hoewel de export in de eerste drie maanden van 2005 daalde, schrijven de Rabo-economen voor dit jaar toch een bescheiden volumetoename van 3,5% te verwachten. Voor 2006 is het beeld rooskleuriger en voorzien zij een exportgroei van 5%. Ook de prognoses voor de investeringen vertonen een soortgelijke vertraagde beweging. De verwachte toename in reële termen bedraagt voor 2005 en 2006 respectievelijk 1% en 3,75%.

Behalve de Nederlandse conjunctuur behandelt het Economisch Kwartaalbericht van juni onder meer de volgende onderwerpen: vergrijzing en overheidsfinanciën, ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt, internetbankieren in Europa, middellange termijnvisie op de olieprijsontwikkeling en vergrijzingseffecten in het Nederlandse MKB.

bron:Rabobank