Vrijdag is in de Ministerraad uitvoerig
stilgestaan bij de positie van de Randstad. Op voorstel van
coördinerend minister voor de Randstad Eurlings (VenW) is het
Urgentieprogramma Randstad (UPR) vastgesteld. Als onderdeel van het
UPR heeft minister Cramer (VROM) de startnotitie Randstad 2040 aan
het kabinet voorgelegd. Hiermee is eveneens ingestemd. Daarmee
zorgt het kabinet voor een samenhangend programma op korte en lange
termijn. Beide documenten worden vandaag aan het parlement
aangeboden.

Het kabinet zet met het Urgentieprogramma
in op snellere besluitvorming voor een duurzame en concurrerende
economische topregio waarin sociale, culturele en ecologische
behoeften van de huidige èn toekomstige bewoners van de
Randstad zijn meegenomen. Met dit kabinetsprogramma wordt een
nieuwe werkwijze geïntroduceerd waar bestuurlijke duo’s
verantwoordelijk zijn voor het organiseren van effectieve
besluitvorming waarover vooraf afspraken worden gemaakt. De
duo’s worden gevormd door een bewindspersoon en een regionale
bestuurder. Deze worden in het najaar gepresenteerd. Als besluiten
uitblijven door bestuurlijke drukte, kunnen Rijk en provincie van
hun doorzettingsmacht gebruik maken. In het Urgentieprogramma
Randstad staan urgente projecten die (de samenhang van) de Randstad
versterken. Dit gebeurt door bij te dragen aan een aangenamer en
duurzamer woon- werk en leefklimaat en een betere
bereikbaarheid.

De startnotitie Randstad 2040 schetst, in
aansluiting op de Nota Ruimte en als onderdeel van het UPR, een
aantal belangrijke langetermijnopgaven en discussiethema’s
die om een duurzaam en toekomstgericht antwoord vragen. Dit najaar
zal daarover een discussie worden georganiseerd met bestuurlijke
partijen, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers
om aansluitend de lange termijnvisie voor de Randstad op te
stellen. Die visie zal richting geven aan de langetermijninzet van
het kabinet. De beperkte ruimte in de Randstad vraagt ook met het
oog op de lange termijn om slimme en duurzame combinaties van
wonen, werken, groen, recreatie en verkeer. Hierbij spelen
klimaatverandering, mobiliteits- en bevolkingsgroei, economische
ontwikkelingen een belangrijke rol. Met name de klimaatverandering,
de economische dynamiek en de bevolkingsontwikkeling stellen ons
voor nieuwe opgaven. Het kabinet zal bijvoorbeeld moeten kiezen hoe
het de Randstad ook op langere termijn veilig houdt in verband met
de effecten van klimaatverandering. Met deze startnotitie wordt
eveneens een eerste antwoord gegeven op de tweede motie Lemstra,
aangenomen tijdens de behandeling van de Nota Ruimte in de Eerste
Kamer (januari 2006), die de minister van VROM opriep een
langetermijnvisie en –strategie op te stellen.

Om effectief bij te dragen aan de ambitie
een duurzame en concurrerende Europese topregio te worden, zijn
voor zowel het Urgentieprogramma Randstad als voor de startnotitie
Randstad 2040 drie hoofdopgaven gedefinieerd:

Bereikbaarheid en economische dynamiek:
ruimtelijke ontwikkelingen moeten optimaal worden afgestemd om het
verkeer en het vervoerssysteem structureel en innovatief verbeteren
en ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor economische
hoogwaardige activiteiten;

Klimaatbestendige veilige delta:
garanderen van veiligheid tegen overstromingen vanuit zee en de
rivieren en een klimaatbestendige inrichting vormgeven van ons land
;

Kwaliteit van leven en een goed woon-,
werk- en leefklimaat: voldoende woningen, diversiteit van
woonmilieus en –omgeving, toegankelijke groengebieden nabij
de steden en aandacht voor integratie en segregatie van
bevolkingsgroepen.

bron:VenW