In het project Nieuwe Coalities voor de
Wijk zijn in dertien wijken problemen op een nieuwe manier
aangepakt. De ervaringen zijn volgens minister Vogelaar
'waardevolle bouwstenen' om te gaan 'knokken voor
prachtwijken'. Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) zei
dit op 23 mei 2007 bij de slotbijeenkomst van het project.

Project

Het project 'Nieuwe Coalities voor de
Wijk' begon in juni 2006. De kern van het project was dat de
dertien aandachtswijken werden bijgestaan door een adoptieteam.

Zo'n team bestond onder meer uit een
wethouder, een directeur-generaal van een ministerie en een
'adoptieminister'. De teams zochten dwars door bestaande
werkwijzen en organisaties heen naar nieuwe oplossingen.

Aanbevelingen

In het eindrapport staan drie
aanbevelingen:

Meer focus aanbrengen in
beleidsprioriteiten. Onderwijs en arbeidsmarkt nemen volgens het
rapport een dominante plaats in bij de problemen, met wonen en
veiligheid als randvoorwaarden.

Maak bewoners verantwoordelijk voor
verbeteringen. Betrek hen bij de planvorming en uitvoering. 'Het
is hun leven waar we het over hebben', zei Vogelaar.

Verhoog de slagkracht van de wijk met
lokale coalities. De teams moeten bestaan uit mensen die de
urgentie van de problemen voelen en ook een zakelijk belang hebben
bij de wijk. Vogelaar zei dat ze zich aansluit bij de conclusies
van het rapport: 'Zet de zwaarste mensen op de zwaarste plekken en
geef ze daartoe ook een stevig mandaat.'Volgens de minister is het
nu 'aan ons op wijkniveau de handen ineen te slaan. Aan ons om de
schotten te slechten die tussen beleidskokers staan. Aan ons om
vijf vingers wonen, werken, leren, integreren en veiligheid- aaneen
te smeden tot één vuist'. Vogelaar zei dat de
coalities 'een soort generale repetitie' vormen voor de
wijkenaanpak van de komende jaren.

Wijken

De selectie van de dertien wijken in elf
steden was een samenspel tussen gemeenten en het Rijk. Daarbij is
gekeken naar plaatsen waar concrete problemen in relatief korte
tijd konden worden opgelost. Anders dan bij de selectie van de
huidige veertig wijken, zijn geen harde selectiecriteria
gebruikt.

Bron:VROM