De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van het Wetsvoorstel langdurend zorgverlof per 1 juni 2005. Hierdoor krijgen werknemers het wettelijke recht onbetaald verlof op te nemen om te zorgen voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder. De totale duur van dit zorgverlof is maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur in een periode van 12 achtereenvolgende maanden, bij voorkeur op te nemen in deeltijd.

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderstreept met het wetsvoorstel het belang van een wettelijk recht op verlof voor de zorg aan een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder. Gebleken is dat dergelijke situaties voor werknemers zo zwaar zijn dat ondersteuning van de overheid in de vorm van een recht op verlof, heel belangrijk is.  
 
Het recht is overigens wel geclausuleerd: de werkgever kan het vanwege zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang weigeren. De Geus ziet het recht op onbetaald langdurend zorgverlof als 'sluitstuk' van de Wet arbeid en zorg, waarin ook de andere verlofregelingen gebundeld zijn: adoptieverlof, calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, kortdurend zorgverlof, ouderschapsverlof, zwangerschaps-en bevallingsverlof en kraamverlof voor de partner. 
 
bron:SZW