Leeuwarden, 10 maart 2005 - In een beschikking van 9 februari 2005
heeft de familiekamer van de rechtbank te Leeuwarden geoordeeld dat een
postume adoptie toelaatbaar is. Dit terwijl bij een wetswijziging die
per 1 april 1998 van kracht is geworden, de postume adoptie is
vervangen door de mogelijkheid van à©à©nouderadoptie.

In dit geval gaat het om een verzoek tot adoptie van een minderjarig
kind door verzoekster en haar overleden echtgenoot. Naar het recht van
Taiwan was de adoptie door verzoekster en haar echtgenoot al
gerealiseerd. Nadien is de echtgenoot overleden. Waar de wetswijziging
bedoeld was om de mogelijkheden van adoptie te verruimen, is in dit
geval volgens de rechtbank sprake van een omgekeerd effect dat de
wetgever niet bedoeld kan hebben. Het zwaarwegende belang van een kind
om in juridische zin een vader en een moeder te hebben, brengt naar het
oordeel van de rechtbank mee dat dit mogelijk moet zijn. De rechtbank
wijst hierbij op de artikelen 3 en 21 van het Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind.

Bron: Gerechtelijke organisatie/Rechtbank Leeuwarden