De raadkamer van de rechtbank
’s-Gravenhage heeft maandag beslist dat het Openbaar
Ministerie voort mag gaan met de vervolging van de gezinsvoogdes
van het meisje Savanna. Dit meisje is in september 2004 overleden
na een periode van ernstige verwaarlozing en mishandelingen door
haar moeder.

Het Openbaar Ministerie had in september
2006 de gezinsvoogdes meegedeeld haar te vervolgen voor dood door
schuld dan wel schuld aan zware mishandeling van Savanna. Volgens
het Openbaar Ministerie heeft de gezinsvoogdes eraan bijgedragen
dat het meisje zwaar lichamelijk letsel kon oplopen en kon komen te
overlijden. De verdachte heeft hiertegen een bezwaarschrift
ingediend.

De verdediging van de verdachte heeft
aangevoerd dat

a) er sprake is van rechtsongelijkheid
omdat alleen de gezinsvoogdes vervolgd wordt en niet ook andere
hulpverleners en instanties;

b) er onvoldoende oorzakelijk verband is
tussen de eventuele nalatigheid van de gezinsvoogdes en het letsel
en de dood van Savanna;

c) er geen sprake is van schuld omdat niet
is gebleken dat verdachte rechtsregels heeft geschonden of haar
maatschappelijke zorgplicht heeft verwaarloosd dan wel aanmerkelijk
verwijtbaar heeft gehandeld.

De raadkamer van de rechtbank stelt in
haar beslissing van vandaag voorop dat zij slechts heel beperkt kan
oordelen over de door de verdediging ingebrachte bezwaren. Alleen
in die gevallen waarin het hoogst onwaarschijnlijk is dat de
strafrechter, na een volledige inhoudelijke behandeling van de zaak
op een zitting, een verdachte zal veroordelen, kan een
bezwaarschrift tegen een vervolging gegrond worden verklaard.

De raadkamer komt tot het oordeel dat niet
nu al kan worden vastgesteld dat verdachte in geval van een
behandeling van haar zaak op een zitting zal worden vrijgesproken.
De bezwaren die door de verdediging zijn aangevoerd, kunnen pas ten
volle worden beoordeeld bij de inhoudelijke behandeling van de
zaak.

Voor alle duidelijkheid: de rechtbank
heeft hiermee dus geen oordeel gegeven over het bewijs tegen de
verdachte en haar eventuele schuld aan de dood en het letsel van
het meisje Savanna. De rechtbank zal daarover pas tezijnertijd tot
een oordeel komen als de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

bron: Rechtbank ’s-Gravenhage