Op 10 mei 2005 heeft de voorzieningenrechter te Arnhem uitspraak gedaan in de zaak Kesteren over het beheer van de goederen van de hervormde gemeente te Kesteren. De zaak tussen de hervormde gemeente te Kesteren enerzijds en de hersteld hervormde gemeente Kesteren en de stichting vermogensbeheer anderzijds was aangespannen om duidelijkheid te verkrijgen over eigendom en beheer en gebruik van de kerkelijke gebouwen en administratie.

De voorzieningenrechter heeft de hervormde gemeente Kesteren (die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland) in het gelijk gesteld: de Hersteld Hervormde gemeente wordt geboden om binnen twee weken na betekening van het vonnis:

zich voor het medegebruik van het kerkgebouw te richten naar de daarvoor in de voorlopige maatregel aangegeven regeling
af te zien van het gebruik van overige gebouwen en roerende goederen anders dan gebruik waarover vooraf overeenstemming is bereikt met de kerkenraad van de hervormde gemeente
zorg te dragen dat alles wat in de vordering uit de dagvaardiging was genoemd (sleutels, administratie, archief, ledenadministratie, bankrekeningen e.d.) over te dragen aan de daartoe aangewezen personen van de Hervormde gemeente.
De stichting vermogensbeheer van de hervormde gemeente te Kesteren wordt veroordeeld om "te gehengen en te gedogen" (toe te staan) dat de hervormde gemeente exclusief beschikt over het gebruik van het kerkgebouw, het verenigingsgebouw en de pastorie en "actief al hetgeen te doen dat daarvoor nodig is en waartoe zij redelijkerwijs in staat moet worden geacht".

De voorzieningenrechter overwoog verder dat de beslissingen en verordeningen van de commissie van bijzondere zorg (CBZ) niet bindend zijn tegenover de kerk en de gemeenten in Hersteld Verband, maar wel tegenover de uitgetreden leden die lid waren van de NHK toen deze meebesliste over de instelling van de CBZ.

bron:PKN