De voorzieningenrechter is van oordeel dat
niet gebleken is dat sprake is van een dermate spoedeisend belang
dat verzoeksters niet kunnen wachten op de beslissing op het door
hun gemachtigde ingediende bezwaarschrift, te meer nu van de zijde
van verweerder is aangegeven dat het bezwaar binnen de daarvoor
geldende termijn van 10 weken zal worden afgehandeld.

Bij besluit van 11 juni 2007 heeft de
Minister van Verkeer en Waterstaat (verweerder) besloten de
Hollandse Brug, de brug over het Gooimeer/IJmeer, af te sluiten
voor het vrachtverkeer. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt en de
voorzieningenrechter is verzocht een voorlopige voorziening te
treffen, inhoudende dat vrachtwagens tot een maximaal gewicht van
12.000 kg gebruik mogen maken van de brug.

Bron: Rechtbank Zwolle-Lelystad