Het reclasseringstoezicht in de zaak
Julian C. is niet goed verlopen. Met name de
informatie-uitwisseling tussen de betrokken organisaties was niet
afdoende geborgd. Dat concludeert de Inspectie voor
Sanctietoepassing (ISt) in het onderzoek naar deze zaak, dat
donderdag door staatssecretaris Albayrak van Justitie naar de
Tweede Kamer is gestuurd.

Directe aanleiding voor het onderzoek is
de verdenking van Julian C. van het doden van een achtjarige
scholier in Hoogerheide op 1 december 2006. De ISt heeft met name
bekeken of het feilen in het reclasseringsonderzoek in deze
specifieke zaak een structurele achtergrond heeft en of
manco’s in de strafrechtketen daar een onderdeel van
uitmaken.

Op basis van het onderzoek concludeert de
inspectie dat hoewel alle partijen op de hoogte waren van de inhoud
van het vonnis en de bijzondere voorwaarden niettemin het doel van
het reclasseringstoezicht in de zaak Julian C. uit het zicht kon
raken omdat de ondersteunende informatiesystemen bij Reclassering
Nederland en het Openbaar Ministerie niet toereikend bleken,
samenwerkingsrelaties tussen ketenpartners niet expliciet waren
uitgewerkt en de werkprocessen meer georiënteerd lijken te
zijn op declarabele activiteiten dan op het begeleidings- en
behandeldoel.

Hoofdconclusie is dat bij een
voorwaardelijke veroordeling de volledige uitvoering van een vonnis
met reclasseringstoezicht niet afdoende geborgd is door structurele
onvolkomenheden van de aansluiting in de strafrechtketen tussen de
verantwoordelijke organisaties en door een niet sluitende
administratieve organisatie en interne controle binnen
organisaties.

De inspectie ziet deze conclusies in de
zaak Julian C. in het verlengde van het Inspectierapport
ketenaansluiting reclassering en Openbaar Ministerie uit november
2006. Veel van de bevindingen en aanbevelingen van dat bredere
onderzoek zijn ook in deze specifieke zaak van toepassing.

Naar aanleiding van het ISt-onderzoek uit
2006 is al een start gemaakt met het uitvoeren van een aantal
maatregelen, die ook op het recente rapport van toepassing zijn.
Dat schrijft staatssecretaris Albayrak in reactie op het rapport.
De maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de interne
controle van het reclasseringstoezicht; de ketenaansluiting tussen
de betrokken instanties en de kwaliteit van het
reclassingstoezicht.

Reclassering Nederland zal de feitelijke
uitvoering van het toezicht beter bewaken, bijvoorbeeld door het
uitvoeren van audits. Bovendien worden op dit moment alle in
behandeling zijnde reclasseringstoezichten onderzocht op het
vonnis. Het Centraal Justitieel Incassobureau is gevraagd te
adviseren over de verbetering van de bewaking van start en afloop
van reclasseringstoezichten. Bovendien hebben alle arrondissementen
sinds 1 januari 2007 een reclasseringsbalie ingesteld. Tenslotte
zal het reclasseringstoezicht worden gemoderniseerd. Dat gebeurt op
basis van een wetenschappelijk onderzoek door het WODC, waarvan de
resultaten nog voor het zomerreces aan de Tweede Kamer worden
gestuurd.

bron:MinJus