Het referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor
Europa wordt gehouden op woensdag 1 juni 2005. Dat heeft de
Referendumcommissie in overeenstemming met minister De Graaf voor
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties besloten.

De Referendumcommissie heeft gekozen voor 1 juni om het referendum snel
en ruim và³à³r de zomervakantie te kunnen organiseren. Tegelijkertijd
biedt de datum van 1 juni gemeenten voldoende voorbereidingstijd voor
de organisatie van het referendum. In een eerder stadium hebben de VNG
en NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) de commissie laten
weten dat het referendum het best in juni kan worden georganiseerd en
dat zij geen bezwaar hebben tegen de datum van 1 juni.

Referendumvraag
Minister De Graaf heeft vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de
organisatie van het referendum de Referendumcommissie gevraagd te
adviseren over de vraag die op het stembiljet komt te staan. De
commissie heeft de volgende vraag voorgesteld: Bent u voor of tegen
instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een
Grondwet voor Europa? Op het stembiljet staan vervolgens de
antwoordmogelijkheden 'voor' en 'tegen'. Minister De Graaf volgt het
advies van de Referendumcommissie. Hij zal door middel van een
ministeriële regeling de voorgestelde tekst op de stembiljetten laten
plaatsen.

Subsidieregeling
De Referendumcommissie heeft 1 miljoen euro beschikbaar om initiatieven
te subsidiëren die een bijdrage leveren aan het publieke debat over het
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. De commissie
hanteert een verdeelsleutel waarbij 400.00 euro is gereserveerd voor de
voorstanders van het Verdrag, 400.000 euro voor de tegenstanders en
200.000 euro voor initiatieven gericht op neutrale voorlichting en
debat. De maximale subsidie per project is 10% van elk subsidieplafond.
Dat wil zeggen 40.000 euro voor projecten van voorstanders en
tegenstanders en 20.000 euro voor neutrale projecten. De toekenning van
subsidie vindt plaats op basis van kwaliteit. Subsidieaanvragen moeten
và³à³r 15 maart bij de commissie worden ingediend. De subsidieregeling
treedt binnenkort, na publicatie in de Staatscourant, in werking. De
volledige regeling is vanaf dat moment te vinden op de site van de
Referendumcommissie. Daar is ook het aanvraagformulier te downloaden.

Website en informatiepunt
Vanaf vandaag is de website van de Referendumcommissie www.referendumcommissie.nl in de lucht (ook te bereiken via de portal www.referendumeuropesegrondwet.nl
). De site geeft informatie over het Verdrag, de subsidieregeling en de
werkzaamheden van de commissie. Te zijner tijd zal ook de samenvatting
die de commissie maakt van het Verdrag tot vaststelling van een
Grondwet voor Europa op de website te vinden zijn.
Verder is er een informatiepunt in het leven geroepen. Het
informatiepunt geeft feitelijke voorlichting aan burgers, organisaties
en gemeenten over het referendum, het Verdrag en de subsidieregeling.
Het informatiepunt is op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.30
uur op telefoonnummer 070-4268100.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties