In het regeerakkoord trekken CDA, PvdA en
ChristenUnie 500 miljoen extra uit voor de verpleeghuiszorg, met
name om kleinschalig wonen te stimuleren. Verpleegkundigen &
Verzorgenden Nederland (V&VN), de beroepsvereniging van
zorgprofessionals, is blij

met het extra geld, maar mist aandacht
voor de groeiende arbeidsmarktproblematiek in de gezondheidszorg.
V&VN neemt de uitnodiging tot dialoog met het veld bij de
uitwerking van het regeerakkoord graag aan.

Probleem

Het rapport Arbeidsmarkt en Zorgvraag van
de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RvZ) uit augustus 2006
geeft aan dat er door de vergrijzing een groot tekort aan personeel
in de zorg ontstaat. Ook geeft de RvZ aan dat kleinschalig wonen
arbeidsintensiever is dan de bestaande vormen van verpleeghuiszorg.
Dat betekent dat extra geld besteden aan kleinschalige woonvormen -
hoe goed dat ook is voor de bewoner - het personeelsprobleem in de
zorg groter maakt in plaats van kleiner. Er zijn andere oplossingen
nodig in de zorg.

Oplossingen

V&VN waardeert het dat de
coalitiepartners willen investeren in samenwerking met het veld. De
oplossingen die V&VN voor de problemen in de zorg ziet
zijn:

- Mensen moeten minder snel afhankelijk
worden van zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn bij uitstek
deskundig in het ondersteunen en begeleiden van mensen en het
stimuleren van hun zelfredzaamheid. Hierbij is het van belang dat
er vooral gekeken wordt naar wat mensen wel kunnen in plaats van
wat mensen niet kunnen.

- De instroom van nieuwe zorgprofessionals
moet worden vergroot. Al tijdens de opleidingen moet veel aandacht
worden besteed aan bijvoorbeeld de beschikbaarheid van het aantal
stageplaatsen en gerichte praktijkondersteuning.

- De huidige verpleegkundigen en
verzorgenden moeten absoluut voor hun vak behouden

blijven. Goede arbeidsvoorwaarden en een
verbetering van het loopbaanperspectief zijn hiervoor van het
grootste belang. Daarnaast moeten zorgprofessionals in de
gelegenheid worden gesteld hun kwaliteiten te vergroten.

bron:AVVV