Met ingang van vandaag ligt het concept-voorontwerp van de Regeling bodemkwaliteit vier weken ter inspraak. Iedereen heeft tot en met 13 oktober 2006 de mogelijkheid om opmerkingen te maken over het concept-voorontwerp.

De Regeling bodemkwaliteit zal regels bevatten ter uitvoering van het toekomstige Besluit bodemkwaliteit waarin kwaliteitseisen worden gesteld aan intermediairs voor bodembeheer (bijvoorbeeld milieu-adviesbureaus en milieulaboratoria) en nieuwe regels voor bouwstoffen en het omgaan met grond en baggerspecie. De regeling is van belang voor de bouw (van producenten tot aannemers en opdrachtgevers), voor bedrijven die grond- en bagger verzetten, milieu-adviesbureaus, milieulaboratoria, monsternemers en overheden.

De Regeling bodemkwaliteit en het Besluit bodemkwaliteit voltooien de herziening van het Bouwstoffenbesluit met simpelere en beter handhaafbare regelgeving voor bouwstoffen, die bovendien minder administratieve lasten met zich meebrengt voor het bedrijfsleven. Het toekomstige Besluit bodemkwaliteit ligt nu voor advies bij de Raad van State.

De bedrijfseffectentoets (BET) voor grond en baggerspecie is nog niet af. De verwerking van de resultaten van de BET zal tegelijk met de verwerking van de inspraakreacties gebeuren. Over de normen voor bouwstoffen wordt nog overlegd met het bedrijfsleven. De verwachting is dat dit overleg binnen een week tot overeenstemming zal leiden.

De inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit is voorzien in januari 2007. Het overgangsrecht wordt zodanig vormgegeven dat met het oog op het voorbereiden van de uitvoering van de Regeling bodemkwaliteit het Bouwstoffenbesluit ten minste tot 1 juli 2007 van kracht blijft. In specifieke omstandigheden wordt een langere overgangstermijn opgenomen. Het overgangsrecht laat onverlet dat degene die dat wenst, direct uitvoering kan geven aan de nieuwe regels op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Het overgangsrecht is in de de toelichting bij het concept-voorontwerp (blz. 46 e.v.) uiteengezet en zal nog in de voorschriften worden opgenomen. Het ministerie van Justitie voert nog een wetgevingstoets uit.

bron:VROM