De regels die gelden bij de verwijdering van asbest worden meer in overeenstemming gebracht met de risico’s die kunnen optreden. Hoe hoger het risico dat gevaarlijke asbestvezels vrijkomen, hoe uitgebreider de maatregelen die genomen moeten worden om werknemers te beschermen. Dit is de strekking van een wijziging van het Arbobesluit waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.

Aanleiding voor de wijziging is een Europese richtlijn voor de bescherming van werknemers tegen de gevaren van asbest. Er geldt nu één wettelijke norm voor asbestverwijdering, waarbij ook in minder gevaarlijke situaties vergaande maatregelen verplicht zijn. Onder het nieuwe Arbobesluit komen er drie risicocategorieën voor asbestverwijdering met bijbehorende veiligheidsmaatregelen. Een gecertificeerd bedrijf dat is gespecialiseerd in het inventariseren van asbest stelt vast in welke risicocategorie een klus valt.
Een aantal van de huidige verplichtingen vervalt bij werkzaamheden waarbij het risico op vrijkomen van asbestvezels laag is. Werk met een laag risico is bijvoorbeeld het zonder breken demonteren van asbest dat nog in een goede staat verkeert. In dit soort gevallen hoeft de asbestverwijdering niet meer te worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, maar mag ook een gewone aannemer de klus doen. Wel moet hij het werk laten uitvoeren door medewerkers die daarvoor zijn opgeleid. Ook hoeven werkzaamheden in de laagste risicocategorie niet meer gemeld te worden aan de Arbeidsinspectie en vervalt de verplichting het werk uit te voeren in een hermetisch afgesloten ruimte met aparte luchtdrukregulatie. Bij werkzaamheden in de gevaarlijkste categorie worden de beschermende maatregelen juist iets aangescherpt. Omdat het risico op het vrijkomen van asbestvezels in deze gevallen hoog is moeten extra controles uitgevoerd worden.
De invoering van de risicobenadering leidt tot lagere lasten voor bedrijven van 4 miljoen euro per jaar. Daarnaast verminderen de administratieve lasten jaarlijks met zo’n 450 duizend euro.De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de wijziging van het Arbobesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular