Het kabinet vereenvoudigt de regels voor
het gebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de
bodem of in oppervlaktewater. De nieuwe regels zijn beter uit te
voeren en te handhaven. De ministerraad heeft ingestemd met het
Besluit bodemkwaliteit, op voorstel van minister Cramer (VROM).

Het Besluit bodemkwaliteit gaat over
bijvoorbeeld de aanleg van wegen, spoorwegen, geluidswallen, dijken
en ophoging van woongebieden en industrieterreinen. Ook het
verspreiden van baggerspecie in de Noordzee en Waddenzee valt onder
het besluit.

Het Besluit geeft aan hoe moet worden
getoetst op milieuhygiëne en wie verantwoordelijk is voor het
toezicht op de naleving van het besluit.

Wet bodembescherming

Gelijktijdig wordt de Wet bodembescherming
gewijzigd. Hierdoor kunnen gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders
binnen randvoorwaarden eigen normen vaststellen voor de gewenste
bodemkwaliteit.

Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan
de Raad van State gestuurd. De tekst van het besluit wordt openbaar
bij publicatie in het Staatsblad.

Bron:VROM