De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van deel B van de Beleidsnota Tunnelveiligheid waarin algemene eisen aan de veiligheid van tunnels worden vastgelegd. In deel A staat beschreven hoe betrokken partijen met elkaar te werk moeten gaan bij ontwerp, aanleg en onderhoud van tunnels en in geval van een crisis. Deze proceseisen zijn in november 2003 al door de Tweede Kamer goedgekeurd.

Met de beleidsnota Tunnelveiligheid loopt Nederland vooruit op Europese regelgeving. De EU-normen liggen lager dan de huidige Nederlandse veiligheidseisen. Strikte voorwaarde was daarom dat de invoering van de Europese normen niet mag leiden tot een lager niveau van veiligheid in ons land. Op enkele punten legt het kabinet de lat dan ook hoger dan Brussel vereist. Zo is de benodigde vluchttijd korter, zijn er meer faciliteiten voor hulpverleners en is tweerichtingsverkeer in een tunnelbuis uitgesloten. De uitwerking in regelgeving is in volle gang. Omdat de Europese eisen voor spoortunnels pas begin volgend jaar bekend zijn, zal de wet- en regelgeving voor spoortunnels pas na 1 mei 2006 klaar zijn.

Doordat de proceseisen en veiligheidseisen nu zijn bepaald, is een snellere voortgang van tunnelprojecten mogelijk geworden. Veiligheid krijgt vanaf het begin een vaste plek in de besluitvorming over tunnels. Duidelijke afspraken tussen opdrachtgevers, lokale autoriteiten, hulpverleners en andere betrokkenen over veiligheidsdoelstellingen en acceptabele risico's helpen bovendien om de kosten van ondergrondse projecten in de hand te houden.

bron:VenW