Minister-president Balkenende en de
vice-ministers-presidenten Bos en Rouvoet hebben het
Beleidsprogramma 2007-2011 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het
programma is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord. Ook
wordt in het beleidsprogramma de dialoog met de samenleving
zichtbaar. Het kabinet neemt hierin ideeën over die de
afgelopen honderd dagen in ruim tweehonderd werkbezoeken naar voren
zijn gekomen.

In het beleidsprogramma beschrijft het
kabinet 74 doelen en 10 projecten. Het programma bevat zoveel
mogelijk de financiële vertaling van de plannen. De 10 miljard
euro die in deze periode beschikbaar is voor extra investeringen,
worden ingevuld. De verfijnde uitwerking volgt met Prinsjesdag.

Bij de presentatie gingen Balkenende, Bos en Rouvoet in op
verschillende doelstellingen per pijler uit het
coalitieakkoord.

Actieve internationale en Europese rol

Samen met de partners in de Europese Unie
toewerken aan een nieuw verdrag waarbij mensen zich thuis voelen.
Een verdrag waar Nederland zijn handtekening onder kan zetten Het
kabinet wil onder meer lespakketten over Europa zodat mensen meer
kennis krijgen over Europa. Helpen de ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties dichterbij brengen Extra prioriteit voor
mensenrechten Veiligheid stabiliteit en respect

Een kwart minder criminaliteit in 2010 ten
opzichte van 2002

Er komen onder meer 500 extra wijkagenten
en 500 forensische assistenten bij de politie voor sporenonderzoek
bij inbraken. Huiselijk geweld en eerwraak worden stevig aangepakt,
net als jongeren 'met wie echt geen land te bezeilen is'.

Meer respect voor elkaar

Het kabinet gaat gedragscodes stimuleren
in wijken, verenigingen en scholen. Tegen agressie in het verkeer
wordt strenger optreden. Mensen als conducteurs, artsen en docenten
moeten veiliger hun werk kunnen doen.

Geen coffeeshops meer om de hoek van een
school.

Alle gemeenten moeten een minimumafstand
vaststellen.

Een duurzame leefomgeving

2% energiebesparing per jaar en toewerken
naar 30% minder broeikasgassen, onder meer door CO2-opslag in de
bodem

Het kabinet werkt er naar toe dat nieuwe
woningen en gebouwen klimaatneutraal worden opgeleverd.
Milieuvriendelijke producten en diensten worden aantrekkelijk
gemaakt door groenere belastingen. Er wordt bekeken of windenergie
op land kan worden verdubbeld. Het MKB krijgt innovatievouchers
voor duurzaamheid.

Nederland groener en mooier maken

Er komt meer groen rond de steden, circa
16.000 hectare in 2013. Nieuwe woningen en bedrijven komen zo veel
mogelijk binnen of aan de grens van het bebouwde gebied.

Klimaatbestendige inrichting van
Nederland

De kustverdediging wordt gemoderniseerd.
Water krijgt ook meer ruimte in Nederland, op een manier die goed
is voor mens en milieu.

Een innoverende economie

Meer geld voor kwaliteit in het hoger
onderwijs en onderzoek

Dit gebeurt onder meer door beurzen voor
talentvolle studenten.

Meer armslag voor (kleine) ondernemers

Het kabinet denkt daarbij onder meer aan
microkredieten voor starters, eenvoudiger procedures en ruimer
borgstellingskrediet. In de regionale ontwikkeling is extra
aandacht voor de kennisregio's Eindhoven, Groningen en
Wageningen/Nijmegen.

Betere bereikbaarheid

Het kabinet voert stapsgewijs de
kilometerprijs in. Mensen die relatief weinig, schoon en zuinig
rijden, gaan dan minder betalen.

Sociale samenhang

Arbeidsparticipatie en
armoedebestrijding

Het kabinet wil samen met gemeenten
200.000 mensen aan het werk helpen. Gemeenten krijgen meer ruimte
om armoede te bestrijden, bijvoorbeeld meer gerichte bijstand in
natura voor gezinnen met kinderen.

Betere kwaliteit van inburgering

In 2011 gebeurt 80% van de inburgering in
combinatie met re-integratie. In het Deltaplan Inburgering wordt
gewerkt aan een persoonlijke benadering, aansluitend bij de kennis
en kunde. Nieuwkomers kunnen worden gekoppeld aan een
burgerbuddy.

De kwaliteit van het onderwijs
versterken

Het aantal voortijdige schoolverlaters
moet in de periode 2002-2012 halveren van 71.000 naar 35.000. Er
komt meer aandacht voor taal en rekenen in het basisonderwijs. Het
aantal brede scholen wordt fors uitgebreid. De arbeidsvoorwaarden
en functiedifferentiatie in het onderwijs worden verbeterd.
Schoolboeken worden vanaf schooljaar 2009/2010 gratis. Vanaf
2008/2009 zal een deel van de boeken gratis zijn.

Alle gemeenten met een consultatiebureau
hebben in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin

Wachttijden in de jeugdzorg zijn maximaal
negen weken en bij spoed maximaal een week

Er komt één loket voor de
jeugdzorg. Gezinsvoogden krijgen minder kinderen onder hun
hoede.

Actievere bestrijding van
kindermishandeling

Alle ouders krijgen
opvoedingsondersteuning. De meldcode wordt intensiever gebruikt.
Bij kindermishandeling wordt direct begonnen met hulpverlening.

Veertig wijken worden binnen acht tot tien
jaar omgevormd tot vitale woon-, werk en leefomgeving

De 500 extra wijkagenten zijn bij voorrang
beschikbaar voor deze wijken. In alle 'krachtwijken' komt een
brede school.

Goede, toegankelijke en betaalbare
zorg

Het aantal vermijdbare fouten in de zorg
is in 2011 gedaald met 50%. Er komt onder meer betere hulp en
opvang van tienermoeders. De palliatieve zorg wordt versterkt.

Overheid als bondgenoot

De overheid moet beter werk leveren en met
minder mensen

Gemeenten en provincies krijgen meer
beleidsvrijheid. Het kabinet wil de tien grootste administratieve
ergernissen van burgers oplossen. In 2011 zit bij de overheid ten
minste 25% vrouwen aan de top. Ook het aantal allochtonen op
managementposities moet dan zijn toegenomen.

Een betere en snellere asielprocedure

Asielzoekers krijgen sneller duidelijkheid
over ene verblijfsvergunning. Herhaling van procedurestappen wordt
zoveel mogelijk voorkomen.

Jongeren meer betrekken bij kunst en
cultuur

Het kabinet start onder meer een programma
leesbevordering en een fonds voor amateurskunst en
cultuurparticipatie.

Bron:RVD