Het kabinet heeft besloten dat de periode
waarin uitkeringsgerechtigden in bepaalde situaties niet hoeven te
solliciteren wordt verlengd. Het gaat om werklozen en gedeeltelijk
arbeidsgeschikten die vrijwilligerswerk doen of voor een
hulpbehoevende

naaste zorgen. Dit heeft het kabinet
besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Deze maatregel gaat in op 1 november 2006.

In mei besloot het kabinet dat zogenoemde
mantelzorgers (mensen die voor een hulpbehoevende naaste zorgen) en
vrijwilligers met een WW- of WGA-uitkering (Regeling werkhervatting
gedeeltelijk arbeidsgeschikten) ongeacht hun leeftijd onder
voorwaarden een periode niet hoeven te solliciteren. Na overleg met
de Tweede Kamer heeft het kabinet deze periode verlengd met een
half jaar.

Het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) kijkt per aanvraag of een
uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor ontheffing van de
sollicitatieplicht en voor hoe lang. Vrijwilligers moeten dan wel
gemiddeld twintig uur per week

vrijwilligerswerk doen waardoor zij hun
kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Ook moeten ze al lang een baan
zoeken. De vrijstelling is in principe eenmalig voor maximaal zes
maanden, maar kan met een periode van maximaal nog een half jaar
worden verlengd. Daarna kan het UWV de periode waarin iemand niet
hoeft te solliciteren met steeds een maand verlengen als dat gezien
de bijzondere situatie redelijk is.

Mensen die intensieve zorg verlenen en
daardoor niet kunnen solliciteren, hoeven in principe maximaal zes
maanden niet op zoek naar een baan. Dit kan eenmalig met maximaal
een half jaar worden verlengd. Ook voor deze mensen kan het UWV de
ontheffing met steeds een maand verlengen wanneer dat gezien de
bijzondere situatie redelijk is.

Uitkeringsgerechtigden die een calamiteit
in hun privé-leven meemaken, bijvoorbeeld een plotseling
overlijden van een gezinslid, kunnen maximaal vier weken
vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. Deze periode kan
niet worden verlengd.

bron:RVD