Het kabinet, de sociale partners en
gemeenten hebben op de Participatietop een belangrijke stap gezet
om meer mensen aan het werk te helpen, zoals jongeren, vrouwen,
ouderen, allochtonen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Zij hebben
hierover afspraken gemaakt in een gezamenlijk participatiedocument
dat op de top is vastgesteld. De ambitie van de partijen is om de
komende periode grote groepen mensen extra aan het werk te
helpen.

Het gaat onder meer om maatregelen voor
arbeid en zorg, stimulering van langer doorwerken van ouderen en
bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Het kabinet stelt geld beschikbaar voor
10.000 (gesubsidieerde) brugbanen voor gedeeltelijk
arbeidsgeschikten die anders moeilijk aan het werk komen.

Werkgevers en werknemers gaan daarnaast in
cao's afspraken maken over banen voor gedeeltelijk
arbeidsgeschikten.

Vrouwen

Om vrouwen meer te laten werken, stelt het
kabinet een taskforce Deeltijd Plus in voor 1 januari 2008.

De aandacht van deze taskforce zal uitgaan
naar cultuuraspecten, grotere deeltijdbanen, arbeidsparticipatie
door niet-werkende vrouwen, scholing en de verdeling van
zorgtaken.

Ouderen

Er zijn diverse afspraken gemaakt om
ouderen te stimuleren langer door te werken. Het gaan onder meer om
scholing en omzetting van de ontzie-maatregelen. Dit zijn
specifieke arbeidsvoorwaarden voor ouderen, zoals extra verlofuren
en ontheffing van nachtdiensten of onregelmatige diensten.

Jongeren

De werkgevers en werknemers willen voor
jongeren meer afspraken maken om het combineren van leren en werken
mogelijk te maken.

Het kabinet zet in op een leerwerkplicht
voor jongeren tot 27 jaar. Het kabinet en de gemeenten gaan zich
sterk maken dit ook daadwerkelijk te realiseren.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

De sociale partners zullen uit de
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen werknemers helpen via een
opleiding over te stappen van loondienst naar ondernemerschap.

Ook kunnen middelen uit deze fondsen
worden benut voor algemene opleidingen. Dit maakt het makkelijker
voor werknemers om over te stappen naar een baan in een andere
sector.

Arbeidsbemiddeling werklozen

Om de arbeidsmarkt goed te laten
functioneren is volgens de partijen verbetering van de
arbeidsbemiddeling van werklozen belangrijk. Dit kan worden bereikt
door betere regionale samenwerking.

Door directe contacten met werkgevers
kunnen de uitvoeringsorganisaties werklozen direct naar werk
bemiddelen.

Het kabinet, de sociale partners en de VNG
hebben afgesproken in de loop van 2007 te bekijken hoe de regionale
samenwerking kan worden verbeterd.

Bron:RVD