Als onderdeel van de agenda voor democratische vernieuwing van minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft het kabinet ingestemd met
toezending van een notitie over voor- en nadelen van verschillende type referenda aan de Tweede Kamer. Het daarin verwoorde kabinetsstandpunt maakt het mogelijk te komen tot de invoering van een raadgevend correctief bindend  wetgevingsreferendum als blijkt dat daarvoor in het parlement een meerderheid ontstaat. Het kabinet zal daartoe een actieve rol vervullen bij de parlementaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Duyvendak/Dubbelboer.

De notitie bevat een analyse van de mogelijkheden referenda te introduceren in het
Nederlands staatsbestel, in het perspectief van het bestaande representatieve stelsel. Bij het raadgevend correctief bindend wetgevingsreferendum geeft de kiezer een oordeel over een 'eindproduct' dat het resultaat is van besluitvorming van de representatieve organen, zoals het parlement. Het gevaar van simplificatie van problemen of van isolering van vraagstukken speelt bij dit type referendum minder, omdat het parlementaire debat op dat moment is afgerond. Het kabinet heeft vastgesteld dat dit type referendum niet onverenigbaar is met de representatieve democratie. Het dient dan wel in de Grondwet -met voorwaarden omkleed - te worden verankerd.

Op 8 juli van dit jaar ging het kabinet akkoord met de democratische vernieuwingsagenda voor de komende twee jaar. Die agenda is gebaseerd op afspraken in maart van dit jaar tussen de fractievoorzitters van CDA, VVD en D66 in de Tweede Kamer (het zogenaamde Paasakkoord). Het kabinet schetst in de analyse de redenen die democratische vernieuwing noodzakelijke maken, in het besef dat de relatie tussen burgers en hun vertegenwoordigers moet worden verbeterd.

bron:RVD