De vrouwenopvang, politie en openbaar ministerie slaan de handen ineen om eergerelateerd geweld in Nederland te bestrijden. Een protocol, een betere signalering en een stevigere aansturing door het OM moeten bijdragen aan een effectievere aanpak in Nederland. Ook moet er eind dit jaar een dekkend aanbod van noodplaatsen zijn, waar vrouwen die in een acute gewelds- of dreigingsituatie verkeren eerste noodopvang wordt geboden. Daarnaast trekt minister Verdonk 200.000 euro uit voor het vergroten van betrokkenheid van minderheden zelf bij de aanpak van eergerelateerd geweld.

Deze en andere maatregelen staan in de brief over eergelateerd geweld die minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie -mede namens de ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris Ross van VWS- vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet reageert met de brief tevens op uitkomsten van een casusonderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de moord op een Turkse vrouw in Koog aan de Zaan in 2004 en de eerste rapportage van de politie Haaglanden over de pilot eergerelateerd geweld in de politieregio's Haaglanden en Zuid Holland-Zuid. Het kabinet noemt het eerste beeld dat de politie geeft over de mogelijke omvang van eergerelateerd geweld 'zorgwekkend'.

Pilotproject Politie Haaglanden
In oktober 2004 is de politie Haaglanden in samenwerking met de politie Zuid Holland-Zuid het pilotproject gestart. Het project heeft als doel het zicht op de aard en omvang van eergerelateerd geweld te vergroten, en de politieaanpak te versterken.
Uit de politierapportage over de maanden oktober 2004 - maart 2005 blijkt dat de voor de pilot ingerichte helpdesk 79 zaken heeft behandeld, waarbij familie-eer mogelijk een rol speelde. In 11 gevallen betrof het zaken met een dodelijke afloop, in 26 zaken was er sprake van geweld en in ongeveer 30 zaken werden mensen bedreigd met fysiek geweld of werden psychisch onder druk gezet. Van deze 79 zaken had 43% betrekking op Nederlanders met een Turkse achtergrond, voor het overige betrof het zaken van personen van onder meer Afghaanse, Kosovaarse, Iraakse, Marokkaanse, Colombiaanse en Antilliaanse afkomst. De genoemde 79 zaken worden nader geanalyseerd om het zicht op omvang en verschijningsvormen van eergerelateerd geweld te vergroten.

Casusonderzoek COT
Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen. Het COT constateert dat bij de onderzochte zaken veelal signalen worden afgegeven die vroegtijdig ingrijpen mogelijk maakt. In de helft van de zaken waarbij diensten op een kritisch moment betrokken raakten, hebben interventies geleid tot een afname van de dreiging. Assertiviteit van de slachtoffers, effectief inschattingsvermogen van professionals en goed gebruik van deskundige experts blijken doorslaggevende factoren te zijn voor de mate van succes bij interventies.Ook concludeert het COT dat de deskundigheid bij instanties moet worden bevorderd en dat een mogelijkheid moet worden gecreëerd om materiedeskundigen in te schakelen. Volgens het COT zijn bestaande bevoegdheden toereikend, maar worden deze onderbenut.
Via scholing wordt voor de korte termijn ingezet op meer kennis bij uitvoerende professionals. Minister Verdonk heeft een begripsdefinitie laten maken, die een overzicht bevat van mogelijke uitingsvormen en risico-indicatoren van eergerelateerd geweld. De politie en de vrouwenopvang kunnen voortaan sneller informatie krijgen over verblijfsrechtelijke mogelijkheden van slachtoffers, via speciaal aangewezen contactpersonen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst IND. Ook bevordert minister Verdonk het gebruik van verblijfsrechtelijke mogelijkheden door hierover informatie op te nemen in het protocol, en de informatievoorziening aan aan potentiële slachtoffers te verbeteren.

bron:MinJus