De verschillen tussen de brandweerkorpsen in de regio Noord-Holland Noord zijn groot en er is te weinig samenhang. Als gevolg daarvan kan de burger niet op elke plek in de regio rekenen op eenzelfde niveau van veiligheid. Door de onderlinge verschillen kunnen er problemen ontstaan wanneer korpsen elkaar bij incidenten bijstaan.
Dit blijkt uit een verkennend onderzoek, dat de regionale brandweer onlangs heeft gehouden op verzoek van de dertig gemeenten van de regio. Verschillende globale onderzoeken in de afgelopen periode gaven al aan dat er verschillen waren. Die zijn nu concreter gemaakt.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, bestaande uit de burgemeesters van de dertig gemeenten, streeft eenzelfde minimum niveau van veiligheid in de hele regio na. Daarvoor is het nodig dat de korpsen ook op een zelfde niveau zitten. In een vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 28 april, bleek een brede instemming voor het versterken van de brandweer in de hele regio. De komende maanden zullen in de gemeenteraden discussies hierover worden gevoerd. De uitkomsten van het onderzoek bieden daarvoor een handvat.

De uitkomst van het onderzoek laat zien dat de situatie regiobreed nog niet op een voldoende hoog niveau is. Daarom is het uitgangspunt van het bestuur - waar de regionale brandweer onderdeel van is dan ook het streven naar het verbeteren van de kwaliteit van de brandweerzorg en rampenbestrijding. Om dat te realiseren is het van belang dat de korpsen onderling eenzelfde minimum niveau bieden. Dat is de basis. Het gaat dus om een verbeterslag.

Aan het onderzoek ligt een landelijk normenboek voor de brandweer ten grondslag. Op basis daarvan is een toegepaste versie voor Noord-Holland Noord gemaakt, in samenwerking met de brandweercommandanten en de ambtenaren rampenbestrijding. De vragen en de uitkomsten zijn hieraan gerelateerd. Het bestuur wilde graag weten hoe de huidige situatie is om te kunnen versterken en om te bekijken welke rol de regionale brandweer daarbij kan spelen. De commandanten hebben, veelal in samenspraak met hun ambtenaren rampenbestrijding en andere functionarissen, de situatie in hun korps beoordeeld. Het verkennend onderzoek geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de belangrijkste aspecten op de uitvoering van de brandweerzorg, de zorg voor de rampenbestrijding en de hiermee samenhangende bedrijfsvoering binnen de gemeente. Per korps is een aantal verbeterpunten vastgesteld.   
   
De verschillen richten zich niet op à©à©n punt. Wanneer we toch naar een algemeen beeld kijken, dan is op te merken dat hiaten vooral op het terrein van opleiden en oefenen te vinden zijn. Zo moet er meer gestructureerd worden geoefend en de oefeningen moeten beter worden uitgevoerd, volgens de Leidraad Oefenen. Kort gezegd komt dat er op neer dat de brandweermensen elk jaar diverse soorten incidenten oefenen en dat wordt bijgehouden hoe dat gebeurt en hoe vaak. Bovendien is realistisch oefenen, met à©cht vuur, nodig om goed voorbereid te zijn en blijven op praktijksituaties. Uit een quick scan onder de officieren in de regio blijkt dat ook zij te weinig geoefend zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren. Overigens geeft het landelijke onderzoek "Vakbekwaamheid brandweerpersoneel" uit 2004 van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid ditzelfde beeld. Noord-Holland Noord vormt geen uitzondering.
Beter toegeruste en voorbereide brandweerlieden op pad sturen, is ook in het belang van (de veiligheid van) het personeel. Goede opleidingen en oefeningen dragen hier aan bij. Met name de vele vrijwilligers krijgen op deze manier een betere ondersteuning. In het bestuur van de veiligheidsregio is hierover overeenstemming.

De regionale brandweer wil hierbij ondersteunen maar neemt zelf ook een aantal taken ter hand om het basisniveau van de brandweerzorg op regionaal niveau te versterken. Daartoe is een ambitietraject van start gegaan.
Hierin staan tien punten
1. Versterken van de basis: vergroten van kennis en vaardigheden.
2. Realiseren van standaardisering/uniformiteit van materieel, procedures en verordeningen.
3. Veiligheid van het personeel.
4. Inrichten van de repressieve organisatie op basis van vrijwilligers, maar niet zonder beroepsondersteuning.
5. Binden van de vrijwilligers met de brandweerzorg.
6. Verantwoordelijk maken van gemeenten voor het basisbrandweeroptreden, en het organiseren en uitvoeren van de overige brandweertaken op een grotere schaal in regionaal verband.
7. Regionaal organiseren van de rampenbestrijdingsorganisatie.
8. In een vroegtijdig stadium aankaarten van fysieke veiligheidsaspecten.
9. Faciliteren van gemeenten bij het realiseren van een adequate brandweer en rampenbestrijdingsorganisatie.
10. Toetsen door de regionale brandweer van de kwaliteit van de brandweer en rampenbestrijdingsorganisatie op alle aspecten van de veiligheidsketen.
   
bron:Veiligheidsregio NoordHolland Noord