Op uitnodiging van de HAL-gemeenten hebben de gemeentebesturen uit de regio op 14 juni jl. tijdens een bijeenkomst in Heiloo gesproken over een nieuwe opzet voor de regionale samenwerking. Doel was na te gaan welke meerwaarde een bestuurlijke bundeling heeft voor de deelnemende gemeenten en welke concrete samenwerkingsmogelijkheden er zijn. De deelnemende gemeenten reageerden positief op het initiatief en onderschreven nadrukkelijk het belang van regionale samenwerking. Ook droegen zij onderwerpen aan voor een strategische agenda voor de regio.

Afgelopen jaar hebben de HAL-gemeenten (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk), hun succesvolle samenwerking rond de uitvoering van de VINEX-taakstelling beëindigd. Bezinning op de toekomstige samenwerking leidde de drie gemeentebesturen tot de conclusie dat er meer is dan HAL alleen. Er zijn, zo bleek, op diverse beleidsterreinen samenwerkingsrelaties nodig op andere schaalniveaus, en ook met andere deelnemers. Volkshuisvesting, toerisme en bereikbaarheid zijn hiervan voorbeelden. Om inzicht te krijgen in de mogelijke samenwerkingsrelaties in de agglomeratie nodigden de HAL-gemeenten de besturen van de gemeenten in Noord-Kennemerland en die van Obdam, Wester-Koggenland, Harenkarspel en Niedorp uit voor een conferentie.

Onder leiding van de dagvoorzitter de heer Ter Heegde, burgemeester van Heerhugowaard, discussieerden de bestuurders over verbreding van de samenwerking. Geconstateerd is dat de HAL ruggengraat is van de samenwerking, maar dat er in veel gevallen maatoplossingen nodig zijn met meerdere gemeenten. Bij een nieuwe opzet voor de regionale samenwerking geldt als uitgangspunt dat deze vrijwillig moet zijn, maar niet vrijblijvend. Ook moet samenwerking voor de deelnemers aantoonbare meerwaarde hebben en moet de betrokkenheid van de gemeenteraden worden vergroot. Beoogd wordt een platform regionale samenwerking in te stellen, dat een strategische agenda opstelt met daaraan gekoppeld concrete uitvoeringafspraken.

bron:Gemeente Alkmaar