De politiekorpsen in Schouwen-Duiveland,
Renkum-Wageningen en de regio IJsselland starten aankomende week
met de registratie van alcohol- en drugsgebruik bij
geweldsdelicten. Het gaat om drie pilots die moeten uitwijzen of en
op welke wijze alcohol- en drugsgebruik van invloed is op het
delictgedrag en welke maatregelen daarbij passen.

De registratie omvat alle vormen van
geweld die in het publieke, semi-publieke en privé domein
gepleegd worden tegen personen én goederen (vandalisme).
Aangezien de pilots vooruit lopen op een eventuele wettelijke
basis, wordt de aangehouden verdachten gevraagd op vrijwillige
basis mee te werken aan zowel een alcohol- als een drugstest.

De registratie van alcohol- en
drugsgebruik bij geweldsdelicten is vooral van belang voor het
bepalen van de juiste preventieve maatregelen en het opleggen van
justitiële interventies. Bij minderjarigen gaat het om
strafrechtelijke interventies die op het middelengebruik ingrijpen
en bij meerderjarigen ook om het opleggen van bijzondere
voorwaarden in het kader van een voorwaardelijke veroordeling of
schorsing van voorlopige hechtenis. Het ministerie van Justitie wil
de resultaten van de pilots eind 2007 gebruiken bij het verbeteren
van de justitiële interventies die zijn gericht op
middelengebruik.

Tests

Bij de alcoholtest wordt het
alcoholpromillage gemeten. Bij de drugstest detecteert de
apparatuur de vijf meest voorkomende typen drugs: opiaten,
cocaïne, cannabis, amfetamine en XTC. De betrokken
politieagenten hebben een training gevolgd voor het uitvoeren van
de drugstesten. In Schouwen-Duiveland en Renkum/Wageningen is
inmiddels al proefgedraaid met deze werkwijze. De registratie wordt
mogelijk gemaakt dankzij speciaal ontwikkelde programmatuur, die in
het bedrijfsprocessensysteem van de betreffende
politieregio’s geïmplementeerd is.

Na zes maanden evalueert het
onderzoeksbureau IVA in Tilburg de pilots. Daarbij brengt het IVA
niet alleen de omvang van het alcohol- en drugsgerelateerde geweld
in de diverse domeinen in kaart, maar tevens de (juridische)
implicaties van eventuele landelijke implementatie. Het besluit
over landelijke invoering van de registratie wordt in het eerste
kwartaal van 2008 genomen en is afhankelijk van de omvang van het
probleem.

Het registratieproject vormt een van de
maatregelen uit het Actieplan tegen geweld (2005). Daarin is het
gebruik van alcohol en bepaalde drugs geïdentificeerd als een
risicofactor voor het ontstaan van agressief gedrag.

bron:MinJus