Algemene Rekenkamer ondersteunt bijzondere
leerstoel publiek-private samenwerking Cor van Montfort hoogleraar
aan de Universiteit van Tilburg Cor van Montfort is per 1 mei 2007
benoemd als bijzonder hoogleraar Goed bestuur bij publiek-private
arrangementen aan de Universiteit van Tilburg. Hij gaat onderzoek
doen naar de evaluatie van publiek-private samenwerking en naar
goed bestuur bij deze constructies. De leerstoel aan de Faculteit
Rechtsgeleerdheid wordt mede gefinancierd door de Algemene
Rekenkamer, waar Van Montfort tegelijkertijd projectleider is.

Wanneer zijn marktactiviteiten door
publieke instellingen zinvol? Voor wie zijn allianties tussen
ziekenhuizen, privé-klinieken en verzekeraars wenselijk?
Houden bestuurders de publieke belangen wel voldoende in de gaten
bij publiek-private samenwerking? Vragen als deze staan centraal in
het onderzoek dat Cor van Montfort gaat uitvoeren als hoogleraar in
Tilburg. Over het functioneren van publiek-private arrangementen is
namelijk nog maar weinig bekend, mede omdat onduidelijk is waaraan
succes en falen kunnen worden afgemeten.Tegelijkertijd worden
publieke taken steeds vaker door mengvormen van publieke en private
organisaties uitgevoerd. Denk maar aan
woon-zorg-onderwijscombinaties, publieke organisaties die
marktactiviteiten ontplooien, publiek-private samenwerking in
bijvoorbeeld de infrastructuur (HSL, Betuwelijn, stationsgebieden)
of in beleidsketens als veiligheid en strafrecht. Elke vorm van
samenwerking brengt weer andere kansen en risico's met zich
mee.

De centrale vragen van de leeropdracht van
Van Montfort zijn wat nu eigenlijk goed bestuur is bij deze
constructies en welke eisen moeten worden gesteld aan de evaluatie
ervan. Met de antwoorden daarop kunnen de verschuivingen tussen
staat, markt en middenveld beter worden geduid. Daarnaast zullen de
nieuwe inzichten bijdragen aan verbetering van de publiek-private
samenwerking.

De Algemene Rekenkamer draagt bij aan de
financiering van de leerstoel aan de Universiteit van Tilburg om
beter zicht te krijgen op de besteding van publieke middelen bij
publiek-private arrangementen en om wetenschappelijk onderzoek op
dit terrein te stimuleren. Daarnaast sluit de leerstoel aan bij de
onderzoeksstrategie van de Rekenkamer om goed openbaar bestuur te
stimuleren. Er komt ook een aio-plaats op dit terrein.

De Tilburgse School voor Politiek en
Bestuur (TSPB) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, waar de
leerstoel voor vijf jaar is ondergebracht, heeft een traditie
opgebouwd met onderzoek naar vormen van publiek-private
arrangementen. Door middel van de aanstelling van Van Montfort
willen de TSPB en de Algemene Rekenkamer meer kennis
uitwisselen.

Prof. dr. C.J. van Montfort (1961,
Schaesberg) studeerde politicologie in Nijmegen en promoveerde in
1995 aan de Universiteit van Utrecht op bestuurlijke vernieuwing.
Sindsdien is hij als onderzoeker en projectleider werkzaam bij de
Algemene Rekenkamer in Den Haag. Hij zal één dag in
de week aan de Universiteit van Tilburg gaan werken.

bron: De Algemene Rekenkamer