Tijdens de 'blauwe belegering' van het Ministerie van BZK door de politievakbonden zal minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de demonsterende politiemensen bezoeken en met hen spreken.

De minister is er op maandag 13 juni vanaf 10.45 uur, buiten bij het Ministerie van BZK aan de Turfmarkt in Den Haag.

De acties van de politiebonden richten zich tegen de voorstellen van Remkes die volgen uit het Sociaal Akkoord tussen werkgevers, vakbonden en kabinet (het 'najaarsakkoord'). Gevolg van het Sociaal Akkoord is dat iedereen in Nederland er op achteruit gaat. Iedereen, dus ook de politie. Dat is voor niemand leuk, erkent Remkes, maar het is nodig. Hij benadrukt dat de politie vergeleken met andere beroepsgroepen al een goede cao met goede beloning heeft. Zo is uniek voor de overheid dat de politie een 13e maand kent.

Remkes vindt dat hij met zijn voorstellen het Sociaal Akkoord volgt, en tegelijkertijd zo veel mogelijk doet voor 'zijn' politiemensen. Hij vindt dat ook de politievakbonden zich aan het - ook door de vakbonden - centraal afgesloten Sociaal Akkoord moeten houden. Wel wil hij over de ziektewet, over eerder stoppen met werken en over de ziektekostenverzekering afspraken met de politiebonden maken. De bonden weigeren echter overleg hierover.

Wel willen de politievakbonden nu al overleg starten over een nieuwe CAO voor de politie. Dat vindt Remkes weinig zinvol, omdat pas in het najaar duidelijk is welke ruimte er is. De minister wil daarom graag nu met de bonden praten over de gevolgen van het Sociaal Akkoord, en in het najaar over een nieuwe CAO.

Tijdens eerdere besprekingen heeft minster Remkes de politievakbonden alvast een paar toezeggingen gedaan.

Ziektewet
De afspraak in het Sociaal Akkoord is dat bij ziekte over een periode van twee jaar in totaal maximaal 170 procent van het loon wordt doorbetaald. Remkes stelt voor dat politiemensen de eerste drie maanden 100 procent krijgen, vervolgens anderhalf jaar lang 85 procent, en de laatste drie maanden 70 procent. Maar andere verdelingen zijn bespreekbaar. Daarnaast wil de minister samen met de vakbonden zoeken naar instrumenten om werknemers zo gezond mogelijk te houden, en als zij ziek zijn geweest zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
Voor dienstongevallen en beroepsziekten verandert er materieel niets. In die situaties biedt de werkgever volledige compensatie van het loon en de toeslagen daarop. Remkes vindt dit niet meer dan normaal, en het is dan ook een harde toezegging van hem.

VUT, prepensioen, levensloop
Minister Remkes erkent dat je zwaar, uitvoerend politiewerk niet tot op hoge leeftijd vol kunt houden. Voor politiemensen die dit zware werk doen, wil hij regelen dat zij met 60 jaar met pensioen kunnen. Dit kan via extra pensioenopbouw en een goede werkgeversbijdrage aan de nieuwe levensloopregeling. De politiemensen moeten daar zelf ook wel aan meebetalen, maar daar staat tegenover dat hun huidige eigen bijdrage voor vervroegd uittreden vervalt.
Voor wie nu al bij de politie werkt, stelt Remkes een overgangsregeling voor. Voor 55-plussers verandert er in het voorstel van Remkes niets.

Ziektekostenverzekering
Tot nu toe is er voor de politie een eigen ziektekostenregeling. Die verdwijnt als vanaf 2006 de nieuwe Zorgverzekeringswet wordt ingevoerd. Remkes wil daarom samen met de vakbonden voor alle politiemensen (en hun gezinsleden) een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering regelen via een verzekeringsmaatschappij. Daardoor kan een korting tot 10 procent op de basisverzekering bedongen worden. Ook worden aanvullende verzekeringspakketten tegen aantrekkelijke premies aangeboden, ook voor gepensioneerde politiemensen.
De inkomensgevolgen voor de politiemensen nogal verschillend, en deels afhankelijk van eigen keuzes in bijverzekeren en eigen risiso. Duidelijk is wel dat zo'n 15 procent van de politiemensen - alleenverdieners met een niet-werkende partner er op achteruit gaat. De rest komt er gemiddeld gunstiger uit, zelfs met bijverzekering van een aanvullend pakket.

bron:BZK