De korpsbeheerder van het politiekorps Gelderland-Midden mevrouw Krikke, heeft met instemming van de andere leden van de beheersdriehoek (Hoofdofficier van Justitie Van der Kerk en waarnemend korpschef Kuiper) aan minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gevraagd de opdrachtgever te zi jn van het vervolgonderzoek naar de situatie in het politiekorps. Dit omdat de rol van de beheersdriehoek zelf ook in het onderzoek aan de orde zal komen. Minister Remkes heeft hierin toegestemd. Hij heeft de
Gelderse Commissaris van de Koningin Cornielje gevraagd het vervolgonderzoek uit te voeren. Hij zal worden ondersteund door een onafhankelijk extern onderzoeksbureau. Deze aanpak heeft ook de instemming van het regionale college van de burgemeesters in de
politieregio.

Het onderzoek is een vervolg op het rapport van de commissie-Tragter-Schubert. Die commissie was ingesteld door de beheersdriehoek. Uit het rapport kwam naar voren dat er volgens verschillende politiemensen in het korps het nodige mis is. Zo zou er sprake zijn van machtsmisbruik en intimidatie, en een sfeer van wanhoop en wantrouwen heersen. Remkes liet eerder weten geschrokken te zijn van deze ernstige conclusies, maar ook dat het rapport van de commissie-Tragter-Schubert de nodige beperkingen kent. De commissie heeft dat zelf ook aangegeven: het rapport is geen feitenrelaas, maar schetst een beeld
van opvattingen en gevoelens binnen het politiekorps.

Het vervolgonderzoek zal alle feiten boven water moeten brengen. Er zal nadrukkelijk ook hoor en wederhoor plaatsvinden, zodat alle betrokkenen hun visie kunnen geven over concept-conclusies voordat definitieve conclusies worden geformuleerd. Het onderzoek zal ook de rol van de verschillende beheersdriehoeken (korpsbeheerder, Hoofdofficier van Justitie en korpschef) van de afgelopen jaren belichten. Het onderzoeksbureau zal een elektronisch contactadres openen waar iedereen terecht kan die contact wil hebben met de onderzoekers. Om ervoor te zorgen dat iedereen vrijelijk zijn of haar verhaal kan doen zonder bang te zijn voor negatieve gevolgen, zal bronbescherming worden geboden aan wie daarom vraagt.

Het onderzoek zal met de grootste spoed worden uitgevoerd, gelet op de ophef die in de regio is ontstaan door het rapport van de commissie-Tragter-Schubert en de beschuldigingen die zijn geuit. Het is de bedoeling dat het onderzoek voor het einde van het jaar is afgerond.

bron:BZK