Voor de beveiliging van de bedrijventerreinen Veenderveld en De Lasso Noord en Zuid in Roelofarendsveen is een plan opgesteld. Het opgestelde plan past binnen de landelijke 'Aanpak Urgente bedrijfslocaties'. Voor de uitvoering van dit plan is een rijkssubsidie toegekend. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de heer J.W. Remkes, heeft dit project in Roelofarendsveen als pilotproject geadopteerd. Minister Remkes zal op 27 juni a.s. om 14.00 uur een bezoek brengen aan de bedrijventerreinen en de officiële start aan het project geven.

Voor de ondernemers wordt op 30 juni 's avonds om 20.00 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis worden gehouden, waarbij informatie zal worden gegeven over de uitvoering van het project.

Toen zich in 2002 de eerste bedrijven vestigden op het nieuwe bedrijventerrein Veenderveld, werden de ondernemers geconfronteerd met een golf van inbraken. Op dit terrein vestigden zich veel bedrijven, die afkomstig waren van locaties binnen de bebouwde kom van de gemeente. Daar werden zij zelden of nooit met criminaliteit geconfronteerd.
Ook de bedrijventerreinen de Lasso-Zuid en Noord kregen steeds meer te maken met inbraken. Deze inbraakgolf viel ook samen met het veranderde tracà© van de Rijksweg A4. De nieuwe op- en afritten van de A4 liggen dicht bij de bedrijventerreinen. De werkwijze van de daders is dat zij vanaf de Rijksweg A4 de bedrijventerreinen oprijden, bij à©à©n van de bedrijven een inbraak plegen en vervolgens via de rijksweg verdwijnen. De rijksweg vormt dan een snelle vluchtroute.

Er moest echt wat gebeuren om de bedrijventerreinen veiliger te maken. Een eerste aanzet is in 2003 gegeven tijdens een voorlichtingsavond over beveiliging, georganiseerd door de Ondernemers Vereniging Alkemade (OVA). Vervolgens heeft op 14 juni 2004 in het gemeentehuis opnieuw een bijeenkomst plaatsgevonden, waarvoor alle ondernemers waren uitgenodigd. De werkgroepen van de bedrijventerreinen, de politie, de gemeente, de Kamer van Koophandel van Rijnland, het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Veilig Hollands Midden en het bij het project betrokken beveiligingsbedrijf ATN hebben daar een pleidooi gehouden voor een gezamenlijke aanpak. De avond is afgesloten met een symbolische ondertekening van een intentieverklaring. Ook is in dat jaar de Stichting Bedrijventerreinen en winkelcentra opgericht, die ten doel heeft de veiligheid op de bedrijventerreinen en winkelcentra in Alkemade te bevorderen. Het beveiligingsbedrijf ATN uit Nieuw-Vennep is daarna gestart met mobiele surveillances op de bedrijventerreinen, waardoor het aantal incidenten zeer snel terugliep.

Samen met landelijke organisaties heeft de rijksoverheid het Actieplan Veilig Ondernemen opgesteld. Eà©n van de projecten uit dat actieplan is het project 'Aanpak urgente bedrijfslocaties'. Binnen dit project is er een subsidieregeling gekomen van de ministeries van Economische zaken, Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en Justitie. De subsidie is bedoeld om lokale projecten ter bestrijding van de criminaliteit op bedrijfslocaties te ondersteunen.

Voor de bedrijventerreinen Veenderveld, de Lasso-Zuid en de Lasso-Noord in Roelofarendsveen is begin dit jaar een plan opgesteld om tot betere beveiliging te komen. Het plan is een gezamenlijk product van de Stichting Bedrijventerreinen en winkelcentra, de gemeente, de politie, de Kamer van Koophandel van Rijnland en het beveiligingsbedrijf ATN. Voor de uitvoering van dit plan is kortgeleden een forse subsidie toegekend. De overige kosten worden gedragen door de deelnemende bedrijven en door een bijdrage van de ontwikkelaars van Veenderveld (Heegro B.V. en de gemeente Alkemade).

Sinds 2004 voert ATN mobile surveillances op de bedrijventerreinen uit. Mobiele surveillance alleen is echter onvoldoende. Het opgestelde beveiligingsplan voorziet in de bewaking van de bedrijventerreinen door camera's en andere aanvullende voorzieningen. Met de uitvoering van dit plan zal dit jaar een begin worden gemaakt.

bron:Gemeente Alkmade